Kursplan

Kursplan: Introduktion till psykologi för socionomer

Kurskod: PS1016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Psykologi (PSA)
Ämnesgrupp: Psykologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2012-09-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-21.
Reviderad:
Reviderad 2014-11-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-11-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska visa förståelse för anknytning och för samspel mellan biologiska och sociala faktorer då det gäller formandet av människans natur. Samt att redogöra för hur livsstilsfaktorer inverkar på individens fysiska och psykiska välbefinnande och att grundläggande kunna redogöra för psykodynamisk, beteendeteoretisk och kognitiv utvecklingspsykologisk teori. Ytterligare önskvärda mål är att studenten skall utvecklas personligt och professionellt.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förståelse för anknytning
 • redogöra för psykodynamisk, beteendeteoretisk och kognitiv utvecklingspsykologisk teori
 • visa grundläggande kunskaper om och förståelse för hur inverkande faktorer i miljön påverkar människans utveckling
 • på ett grundläggande sätt redogöra för människans utveckling såväl kognitivt som socioemotionellt.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmågan att tillämpa grundläggande utvecklingspsykologiska teorier
 • visa grundläggande förmåga att applicera ett vetenskapligt, professionellt och analytiskt förhållningssätt på utvecklingspsykologiska problem
 • visa grundläggande förmåga att tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i anknytningsteori
 • visa grundläggande insikter i utvecklingspsykologi
 • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över den egna utvecklingspsykologiska betydelsen för ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Innehåll

I kursen behandlas utvecklingspsykologi som profession och som kunskaps-, forsknings- och utbildningsområde. Utvecklingspsykologi belyses i ett nationellt och internationellt perspektiv. I kursen behandlas även olika psykologiska perspektiv. I momentet ingår även en fältuppgift vars syfte är att den studerande skall reflektera över sin egen människosyn.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och fältuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Skriftlig hemtentamen 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Campusförlagd kurs. Kursen ersätter PS1014.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur