Kursplan

Kursplan: Psykologiska behandlingsmetoder

Kurskod: PS1018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Psykologi (PSA)
Ämnesgrupp: Psykologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva grunderna för stödjande samtal
  • redogöra för grunderna i psykodynamisk terapi
  • redogöra för grunderna i kognitiv beteendeterapi
  • beskriva grunderna för familjeterapi
  • beskriva grunderna för krishantering
  • föreslå lämplig behandlingsform utifrån fall eller fallbeskrivning

Innehåll

I kursen behandlas psykologiska behandlingsformer såsom psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och familjeterapi. Kursen ger även en introduktion till stödjande samtal och krishantering.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar, skriftlig inlämningsuppgift samt skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och fältuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga presentationer, hemtentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
  • Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar PS1013.

Summary in English

The aim of the course is for the students to acquire basic knowledge of psychological treatment methods. The course is an introduction to such treatment methods such as psychodynamic theory, cognitive behavioral therapy, family therapy and crisis intervention.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UT2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.