Kursplan

Kursplan: Livsåskådningar, människosyn och världsbilder

Kurskod: RK1037
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-04-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-13.
Reviderad:
Reviderad 2012-10-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-01-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål


Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

  • visa insikter i centrala definitioner och innebörder inom människosyns- och livsåskådningsteorier
  • visa kunskaper om centrala definitioner och grundläggande teorier inom miljöetik.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:

  • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala frågeställningar inom människosyns- och livsåskådningsteorier
  • göra egna analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt frågeställningar genom tillämpning av miljöetisk teoribildning samt argumentera systematiskt för och emot miljöetiska ställningstaganden.

Innehåll

Kursen består i huvudsak av ett studium av moralfilosofiska och livsåskådningsvetenskapliga grundbegrepp, teorier och principer. Kursen behandlar vidare olika sammanhang där grundantaganden och frågeställningar inom människosyn och miljöetiska frågeställningar förekommer.

Examinationsformer

Examination sker i form av individuella skriftliga reflektionsprotokoll, samt grupparbeten och seminarier.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten, skriftliga uppgifter samt seminarier. Kursens pedagogik bygger på deltagarnas utbyte av erfarenheter. Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna skriver reflektionsprotokoll.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Som betygsskala används väl godkänd/godkänd/underkänd.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Sommaren 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6A
Anmälningsdatum:2017-03-15
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v29, 2017 - v33, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se
 

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFE
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se