Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap II

Kurskod: RK1050
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • identifiera, analysera, problematisera och bedöma olika etiska övertygelser och ståndpunkter utifrån varierande teoretiska perspektiv eller visa fördjupade kunskaper om någon religiös tradition och analysera och problematisera hur den framställs i litteraturen
  • visa kunskaper om och förståelse för klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
  • visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt gentemot religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
  • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
  • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
  • visa en förmåga att reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

2.
Valbar litteraturkurs,  7,5 högskolepoäng

3.
Religionsvetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

I delkursen introduceras olika förhållningssätt och didaktiska överväganden relevanta för studiet av jämförande religiös etik. Vidare studeras betydelsen av skilda tolkningstraditioner inom en religion för medlemmars syn på andra religiösa och sekulära livsåskådningstraditioner. Sambanden mellan etiska val och grundläggande värderingar studeras och analyseras med utgångspunkt i hur några centrala etiska problemområden såsom frågan om ett universellt människovärde diskuteras inom olika religiösa traditioner (särskilt kristendom och islam) och andra livsåskådningar. Övningarna i etisk analys, reflektion och dialog fördjupas mot bakgrund av ökad kunskap om olika traditioner som möts i ett pluralistiskt samhälle och en mångkulturell skola.

2.
Valbar litteraturkurs,  7,5 högskolepoäng

Ett av alternativen 2a eller 2b väljs.

Delkurs 2a. Praktisk etik
I delkursen väljer studenten i samråd med läraren att fördjupa sig i etikstudier inom företrädesvis något av följande områden: a) pluralitet och värdegrund i skola och samhälle b) genus, sexualitet och samlevnad c) ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet eller d) religioner och etik. Om lärarresurser saknas kan något eller några av ovanstående alternativ utgå.

Delkurs 2b. Religionshistoria
I delkursen väljer studenten att fördjupa sig inom en av följande traditioner: judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism eller nya religiösa rörelser. Därvid studeras källtexter och dess tolkningar samt vetenskaplig litteratur om den valda traditionen. Om lärarresurser saknas kan något eller några av ovanstående alternativ utgå.

3.
Religionsvetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ges en översikt över teoribildningar och metoder inom etik och religionshistoria mot bakgrund av den västerländska filosofiska idéhistorien. Den studerande får möjlighet att tränga djupare in i några teoribildningar genom att läsa litteratur av forskare som arbetar utifrån dessa teorier.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

I delkursen skrivs en uppsats individuellt eller i par. Ämnesområde väljs i samråd med kursansvarig. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras uppsatsen av en medstuderande, och studenten ska i sin tur opponera på en medstuderandes uppsats.

Examinationsformer

Examinationen i delkurserna 1, 3 och 4 sker genom aktivt seminariedeltagande och muntlig och skriftlig redovisning av tillhörande uppgifter. Delkurs 2 och 3 examineras dessutom genom hemtentamina. Uppsatsen i delkurs 4 examineras vid ett ventileringsseminarium i vilket det även ingår opposition på medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

Delkursernas arbetsformer består av föreläsningar och seminarier. Till seminarierna förbereder studenten uppgifter av olika slag. Delkurs 2 bedrivs främst genom individuella studier i samråd med lärare. Uppsatsen i delkurs 4 skrivs individuellt eller i par under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att betyget Väl godkänt ska erhållas på hela kursen krävs Väl godkänt på minst tre av kursens delkurser.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Religionsvetenskap I, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VG9
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap I, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se