Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

Kurskod: RK1052
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
 • visa förmåga till fördjupad ämnesdidaktisk reflektion utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
 • visa på ett utvecklat tänkande kring hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion
 • visa kunskaper om och förståelse för klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
 • visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt gentemot religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
 • analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
 • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
 • visa en förmåga att reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

2.
Religionsdidaktik,  7,5 högskolepoäng

3.
Religionsvetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

I delkursen introduceras olika förhållningssätt och didaktiska överväganden relevanta för studiet av jämförande religiös etik. Vidare studeras betydelsen av skilda tolkningstraditioner inom en religion för medlemmars syn på andra religiösa och sekulära livsåskådningstraditioner. Sambanden mellan etiska val och grundläggande värderingar studeras och analyseras med utgångspunkt i hur några centrala etiska problemområden såsom frågan om ett universellt människovärde diskuteras inom olika religiösa traditioner (särskilt kristendom och islam) och andra livsåskådningar. Övningarna i etisk analys, reflektion och dialog fördjupas mot bakgrund av ökad kunskap om olika traditioner som möts i ett pluralistiskt samhälle och en mångkulturell skola.

2.
Religionsdidaktik,  7,5 högskolepoäng

Delkursen bygger vidare på den ämnesteoretiska och didaktiska förståelse studenten har utvecklat under tidigare kurser. I kursen fördjupas den tidigare påbörjade diskussionen om möjliga svar på de didaktiska frågorna om urval av undervisningsinnehåll, undervisningsformer och motiveringar till dessa. Här ingår analyser av kursplaner och andra styrdokument, liksom frågor om bedömning och betygsättning. I ett internationellt perspektiv studeras dels olika visioner om hur religionsundervisning i skolan bör se ut, dels hur religionsundervisningen organiseras och i praktiken går till i olika länder. Vidare behandlas möjliga spänningar mellan å ena sidan det normativa uppdrag som läroplanens värdegrundsuppdrag ger alla lärare, och, å andra sidan, den icke-konfessionella undervisning som syftar till att elever själva ska ta ställning i värderingsfrågor.

3.
Religionsvetenskaplig teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ges en översikt över teoribildningar och metoder inom etik och religionshistoria mot bakgrund av den västerländska filosofiska idéhistorien. Den studerande får möjlighet att tränga djupare in i några teoribildningar genom att läsa litteratur av forskare som arbetar utifrån dessa teorier.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

I delkursen skrivs en uppsats individuellt eller i par. Ämnesområde väljs i samråd med kursansvarig. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras uppsatsen av en medstuderande, och studenten ska i sin tur opponera på en medstuderandes uppsats.

Examinationsformer

Examinationen av av samtliga delkurser sker genom aktivt seminariedeltagande och muntlig och skriftlig redovisning av tillhörande uppgifter. Delkurs 1, 2 och 3 examineras dessutom genom hemtentamina. Uppsatsen i delkurs 4 examineras vid ett ventileringsseminarium i vilket det även ingår opposition på medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

Delkursernas arbetsformer består av inledande föreläsningar och seminarier. Till seminarierna förbereds uppgifter av olika slag. Delkurs 3 bedrivs i hög grad genom individuella studier. Uppsatsen i delkurs 4 skrivs individuellt eller i par under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att betyget Väl godkänt ska erhållas på hela kursen krävs Väl godkänt på minst tre av kursens delkurser.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

 • Summary in English

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2VFC
   Ges endast som del av ett program!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
  Studietakt:100%
  Studieort:Flexibel (Falun)
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:IT-distans
  Studieplatser:
  Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

  Nätbaserad utbildning

  Datorvana:   
  Datorkapacitet:   
  Genomförande:   
  Obligatoriska fysiska träffar:0
  Obligatoriska online träffar:0

  Ansök

  Ansök på Antagning.se