Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning

Kurskod: RK1063
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • visa förmåga till fördjupad ämnesdidaktisk reflektion utifrån ämneskunskaper och kunskaper om mål och villkor för skolämnet religionskunskap
  • visa på ett utvecklat tänkande kring hur lärare kan motivera och vägleda elever i ett mångkulturellt samhälle till etisk reflektion
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

2.
Religionsdidaktik,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

Delkurser

1.
Etik i religiösa traditioner,  7,5 högskolepoäng

I delkursen introduceras olika förhållningssätt och didaktiska överväganden relevanta för studiet av jämförande religiös etik. Vidare studeras betydelsen av skilda tolkningstraditioner inom en religion för medlemmars syn på andra religiösa och sekulära livsåskådningstraditioner. Sambanden mellan etiska val och grundläggande värderingar studeras och analyseras med utgångspunkt i hur några centrala etiska problemområden såsom frågan om ett universellt människovärde diskuteras inom olika religiösa traditioner (särskilt kristendom och islam) och andra livsåskådningar. Övningarna i etisk analys, reflektion och dialog fördjupas mot bakgrund av ökad kunskap om olika traditioner som möts i ett pluralistiskt samhälle och en mångkulturell skola.

2.
Religionsdidaktik,  7,5 högskolepoäng

Delkursen bygger vidare på den ämnesteoretiska och didaktiska förståelse studenten har utvecklat under tidigare kurser. I kursen fördjupas den tidigare påbörjade diskussionen om möjliga svar på de didaktiska frågorna om urval av undervisningsinnehåll, undervisningsformer och motiveringar till dessa. Här ingår analyser av kursplaner och andra styrdokument, liksom frågor om bedömning och betygsättning. I ett internationellt perspektiv studeras dels olika visioner om hur religionsundervisning i skolan bör se ut, dels hur religionsundervisningen organiseras och i praktiken går till i olika länder. Vidare behandlas möjliga spänningar mellan å ena sidan det normativa uppdrag som läroplanens värdegrundsuppdrag ger alla lärare, och, å andra sidan, den icke-konfessionella undervisning som syftar till att elever själva ska ta ställning i värderingsfrågor.

Examinationsformer

Examinationen av bägge delkurserna sker genom aktivt seminariedeltagande och muntlig och skriftlig redovisning av tillhörande uppgifter. Delkurserna examineras dessutom genom hemtentamina.

Arbetsformer

Delkursernas arbetsformer består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Till seminarierna förbereds uppgifter av olika slag.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att betyget Väl godkänt ska erhållas på hela kursen krävs Väl godkänt på bägge delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller annan funktionsenlig teknisk utrustning.

Summary in English

After completing the course, students should be able to:

  • demonstrate a thorough knowledge of a number of religious traditions and the different ethical approaches that fit within these
  • demonstrate the ability to reflect closely and didactically on subject knowledge and the understanding of objectives and conditions of the school subject Religious Studies
  • demonstrate the ability to focus on and consider the ways in which teachers can motivate and guide students in the area of ethical reflection within a multicultural society
  • reflect on and show a diverse and nuanced view of the different religious and cultural traditions.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se