Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap I

Kurskod: RK1066
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om metodfrågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
 • visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
 • inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar, och i samband med detta reflektera över ämnesdidaktikens vad- och varförfrågor
 • visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
 • redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
 • ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av en framställning av ett material som behandlar religion, och en mindre analys av ett etiskt problem, och presentera dessa i skriftlig form på god vetenskaplig prosa
 • visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

Delkurser

1.
Konstruktionen av världsbilder: religioner och livsåskådningar,  4,5 högskolepoäng

2.
Uppenbarelse och tradition,  12 högskolepoäng

3.
Den moraliska människan,  7,5 högskolepoäng

4.
Religiös förändring i samtiden,  6 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Konstruktionen av världsbilder: religioner och livsåskådningar,  4,5 högskolepoäng

I delkursen ges en introduktion till psykologiska och sociologiska teorier om hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras, och hur de blir en del av barnets och den vuxnes verklighet. Begreppen ”religion” och ”livsåskådning” och relationerna mellan dem diskuteras ur ett akademiskt och ett samhällsperspektiv. En översikt ges över vissa icke-religiösa livsåskådningar. I delkursen ges också en introduktion till bilden av religion i det svenska samhället, och dess förändring genom tiden.

2.
Uppenbarelse och tradition,  12 högskolepoäng

Delkursen ger en bred introduktion till religionshistorien, vilket innebär studier av judiska, kristna, muslimska, hinduiska och buddhistiska traditioners historiska framväxt och nutida betydelse. I delkursen belyses religionerna utifrån flera olika perspektiv, dels för att ge möjlighet till analys av religion som ett kulturellt och samhälleligt fenomen, dels för att skapa förståelse för religiös tro och liv. Olika framställningar av religion i samhället tas upp och analyseras. Ett komparativt perspektiv syftar till att skapa en utgångspunkt för jämförelser mellan religiösa fenomen i olika kulturella miljöer, och ett kunskapssociologiskt perspektiv ger redskap för att öka förståelsen för hur människan formar sin syn på livet och tillvaron och hur värderingar grundläggs. I delkursen studeras och tolkas bilder och urkundstexter tillhörande de olika religionerna. Genusfrågor relaterade till de studerade traditionerna diskuteras.

3.
Den moraliska människan,  7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en introduktion till etikämnet ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv. Fokus ligger på hur grundläggande etiska teoribildningar och begrepp i kombination med metoder för argumentationsanalys, etisk reflektion och dialog kan fungera som redskap för att bättre förstå och handskas med de moraliska dimensionerna av mänskligt liv och samvaro. Aktuella etiska frågeställningar med relevans för samhället bildar utgångspunkter för etisk reflektion och analys utifrån olika perspektiv i muntliga och skriftliga övningar. Delkursen avslutas med en uppsats.

4.
Religiös förändring i samtiden,  6 högskolepoäng

I denna delkurs fördjupas några beteendevetenskapliga perspektiv som tillämpas på samtida religiositet i Sverige. Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering. Nyare religiösa yttringar tas upp, med visst fokus på den samtida s.k. nyreligiositeten i Sverige (de organiserade nya religiösa rörelserna och de mer oorganiserade strömningar som populärt kallas New Age). De moderna religiösa yttringarna analyseras utifrån såväl religionshistoriska som religionssociologiska och socialpsykologiska perspektiv. I delkursen diskuteras och problematiseras skilda tolkningar och konstruktioner av nya religiösa rörelser och hur dessa kan hanteras i olika samhälleliga kontexter.

Examinationsformer

I samtliga delkurser utgör aktivt deltagande i seminarier och muntlig och skriftlig redovisning av tillhörande uppgifter en viktig form av examination.
Dessutom examineras delkurs 1 genom en muntlig examination, delkurs 2 genom tre hemtentamina, delkurs 3 genom en mindre uppsats och delkurs 4 genom en hemtentamen.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas med hjälp av föreläsningar samt obligatoriska seminarier, fältdagar och icke-lärarledda gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 20 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, moment 1: Konstruktioner av världsbilder: religioner och livsåskådningar - 4,5 hp
Delkurs 2, moment 1: Judendom, kristendom och islam - 6,5 hp
Delkurs 2, moment 2: Hinduism och buddhism - 4 hp
Delkurs 2, moment 3: Jämförelser mellan och inom religioner - 1,5 hp
Delkurs 3, moment 1: Etiska teoribildningar, begreppsförståelse och tillämpning - 4,5 hp
Delkurs 3, moment 2: Argumentationsanalys i uppsatsform - 3 hp
Delkurs 4, moment 1: Religiös förändring i samtiden - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och Internetuppkoppling.

Ersätter RK1049.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • identify religious science as an academic discipline and demonstrate basic knowledge of methodological issues and methodological problems in the various subdisciplines of religious science
 • demonstrate insights into and describe basic knowledge of religious traditions in historical and contemporary contexts, as well as on theories and principles in the area of ethics
 • within given theoretical frameworks, understand and analyze religious traditions and ethical issues, and in connection with this, reflect on the didactical what and why questions
 • demonstrate basic awareness of the value conflicts that include religious dimensions and show a coordinated ability to develop an approach to these
 • explain and within given limits apply current theoretical perspectives, such as a gender perspective and multicultural reflective approach
 • from a given perspective, conduct a simple analysis of a presentation that examines religion as well as a smaller-scale analysis of an ethical problem, and present these in well-written scientific prose
 • demonstrate basic skills in argumentation analysis and account for this in essay form
 • reflect on and demonstrate a diverse and nuanced approach to different religious and cultural traditions.

Litteratur

Referenslitteratur