Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III: Religionshistoria och religionssociologi, inklusive examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: RK2021
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om olika religiösa traditioner,
 • visa fördjupade kunskaper om ett religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema eller en särskild religiös tradition,
 • visa insikt i och förmåga att tillämpa och reflektera över olika religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv, teorier och metoder,
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och bearbeta problem samt kommunicera detta i tal och skrift,
 • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform,
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik,
 • inom ämnesområdet visa insikt i kunskapens relevans och roll i samhället,
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner, samt visa insikt i människors ansvar för hur sådan kunskap används,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen och visa förmåga att självständigt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas,
 • visa forskningsetisk medvetenhet.

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

2.
Läskurs,  7,5 högskolepoäng

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen kan läsas med inriktning mot religionshistoria eller religionssociologi. Undervisning i det religionssociologiska alternativet ges inte alla terminer. I delkursen fokuseras aktuella religionsvetenskapliga teoribildningar och metodproblem.

2.
Läskurs,  7,5 högskolepoäng

Område och litteratur väljs i samråd med undervisande lärare och ska omfatta 1200-1500 sidor. I delkursen ges den studerandemöjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt tema. Litteraturen bör väljas så att den knyter an till det ämnesområde som ska behandlas i examensarbetet.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Inom ramen för delkursen skrivs en uppsats i vilken behandlas ett valt fördjupningsområde utifrån religionshistorisk eller religionssociologisk teori och metod. Examensarbetet ska utveckla den studerandes förmåga att arbeta självständigt med religionshistoriska eller religionssociologiska ämnen och problem. Inom ramen för delkursen presenteras och diskuteras olika metoder och metodproblem. Ämne för examensarbetet väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Studien ska presenteras i skriftlig form. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkursen ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Delkurs 2 bedrivs i hög grad genom individuella studier. Examensarbetet i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 hp av kursens delar.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur