Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III: Etik, inklusive examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: RK2022
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Humaniora och språk
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Humaniora och språk 2013-01-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om etiskt relevanta aspekter av något av etikens tillämpningsområden
 • visa fördjupade kunskaper om etisk teori
 • visa insikt i och förmåga att jämföra, tillämpa, integrera och värdera olika etiska perspektiv, teorier och metoder i relation till relevanta problem
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar gällande teman om etik identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och vetenskapligt bearbeta konstruktiva lösningsförslag på problemområden inom etik samt kommunicera detta i tal och skrift
 • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik
 • visa insikt om etikens relevans och roll i samhället
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till såväl olika ställningstaganden inom etisk teori, som olika etiska ställningstaganden inom religiösa och kulturella traditioner
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen, vilket bland annat avser att identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas
 • visa medvetenhet om potentiella forskningsetiska problem, och förmåga att förebygga dessa

Delkurser

1.
Etisk teori,  7,5 högskolepoäng

2.
Valbara delkurser,  7,5 högskolepoäng

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Etisk teori,  7,5 högskolepoäng

I delkursen fokuseras samtida etisk teoridebatt genom studier av originaltexter med inriktning mot politisk filosofi och rättviseteori utifrån deontologiska, kommunitära, diskursetiska samt feministiska synsätt.

2.
Valbara delkurser,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt ämnesomåde inom etiken. Ett av nedanstående alternativ väljs. Det alternativ som väljs bör knyta an till det ämnesområde som ska behandlas i examensarbetet.

2a. Värdegrundsfrågor i den svenska skolan och samhället
I delkursen problematiseras demokrati- och värdegrundsfrågor i relation till olika etiska teoribildningar mot bakgrund av den praktik som arbete i den svenska skolan utgör i ett alltmer globaliserat och pluralistiskt samhälle. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor om arbete mot diskriminering samt inkludering i relation till etnicitet, religion, kön/genus och sexuell läggning.

2b. Miljöetik och hållbar utveckling
I delkursen studeras faktiska kontroverser inom miljöområdet mot bakgrund av olika miljöetiska synsätt och deras praktiska konsekvenser. Frågan om vad som har egenvärde, enbart människan eller även djur, arter eller ekosystem belyses och relateras till bakomliggande livsåskådningsmässiga utgångspunkter.

2c. Etik och ekonomi
I delkursen bearbetas frågor om ekonomi, globalisering och etik utifrån olika etiska synsätt. Särskilt fokus läggs på rättvisa och utvecklingsfrågor. Modeller för global välfärd studeras och diskuteras ur etisk synvinkel, och särskilt teorier om funktionsförmågor.

2d. Sexualetik
I delkursen studeras sexualitetens plats inom religion och samhälle utifrån olika sexualetiska perspektiv. Fokus ligger på att förstå hur normer som omgärdar sexualitet förändras i nutiden genom att studera kritiska perspektiv.

2e. Individuellt utformad läskurs
Delkursens innehåll utformas i samråd mellan den kursansvarige och den studerande.

3.
Examensarbete för kandidatexamen,  15 högskolepoäng

Inom ramen för delkursen skrivs en uppsats i vilken behandlas ett valt fördjupningsområde utifrån etisk teori och metod. Examensarbetet ska utveckla den studerandes förmåga att arbeta självständigt med ämnen och problemställningar inom etiken. Inom ramen för delkursen presenteras olika metoder och metodproblem. Ämne för examensarbetet väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Studien presenteras i skriftligt form. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande opponerar i sin tur på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. Delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkurs 3 ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Delkurs 2 bedrivs genom individuella studier. Om tillräckligt många studenter har valt ett alternativ kan seminarier förekomma. Examensarbetet i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 hp av kursens delar.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Uppsatsen kan inte räknas som examensarbete i lärarexamen.

Kursen får inte ingå i examen samtidigt som någon av kurserna Religionsvetenskap III: Etik eller Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur