Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III: Etik

Kurskod: RK2023
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-01-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om de etiskt relevanta aspekterna av något av etikens tillämpningsområden
 • visa fördjupade kunskaper om etisk teori
 • visa insikt i och förmåga att jämföra, tillämpa, integrera och värdera olika etiska perspektiv, teorier och metoder i relation till relevanta problem
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar gällande teman om etik identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • visa förmåga att identifiera, formulera och vetenskapligt bearbeta konstruktiva lösningsförslag på problemområden inom etik samt kommunicera detta i tal och skrift
 • planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik
 • visa insikt om etikens relevans och roll i samhället
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt för såväl olika ställningstagande inom etisk teori, som olika etiska ställningstaganden inom religiösa och kulturella traditioner
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen, vilket bland annat avser att identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas
 • visa medvetenhet om potentiella forskningsetiska problem, och förmåga att förebygga dessa

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

2.
Läskurs 1,  7,5 högskolepoäng

3.
Uppsats, alternativt läskurs 2 och uppsats,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

I delkursen fokuseras samtida etisk teoridebatt genom studier av originaltexter med inriktning mot politisk filosofi och rättviseteori utifrån deontologiska, kommunitära, diskursetiska samt feministiska synsätt.

2.
Läskurs 1,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt ämnesomåde inom etiken. Ett av nedanstående alternativ väljs. Om alternativ B väljs i delkurs 3 bör det alternativ som väljs i denna delkurs knyta an till det ämnesområde som ska behandlas i uppsatsen.


2a. Värdegrundsfrågor i den svenska skolan och samhället
I delkursen problematiseras demokrati- och värdegrundsfrågor i relation till olika etiska teoribildningar mot bakgrund av den praktik som arbete i den svenska skolan utgör i ett alltmer globaliserat och pluralistiskt samhälle. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor om arbete mot diskriminering samt inkludering i relation till etnicitet, religion, kön/genus och sexuell läggning.


2b. Miljöetik och hållbar utveckling
I delkursen studeras faktiska kontroverser inom miljöområdet mot bakgrund av olika miljöetiska synsätt och deras praktiska konsekvenser. Frågan om vad som har egenvärde, enbart människan eller även djur, arter eller ekosystem, belyses och relateras till bakomliggande livsåskådningsmässiga utgångspunkter.


2c. Etik och ekonomi
I delkursen bearbetas frågor om ekonomi, globalisering och etik utifrån olika etiska synsätt. Särskilt fokus läggs på rättvisa och utvecklingsfrågor. Modeller för global välfärd studeras och diskuteras ur etisk synvinkel, och särskilt teorier om funktionsförmågor.


2d. Sexualetik
I delkursen studeras sexualitetens plats inom religion och samhälle utifrån olika sexualetiska perspektiv. Fokus ligger på att förstå hur normer som omgärdar sexualitet förändras i nutiden genom att studera kritiska perspektiv.


2e. Individuellt utformad läskurs
Kursens innehåll utformas i samråd mellan den kursansvarige och den studerande.

3.
Uppsats, alternativt läskurs 2 och uppsats,  15 högskolepoäng

I delkursen väljs ett av följande två alternativ:


Alternativ A: Läskurs 7,5 hp och uppsats 7,5 hp.
För läskursen väljs ytterligare ett av de alternativ som anges för delkurs 2. Den studerande fördjupar sig inom ett specifikt ämnesomåde inom etiken. Läskursen bör väljas så att den knyter an till det ämnesområde som ska behandlas i uppsatsen. Uppsatsen skrivs individuellt och behandlar ett valt fördjupningsområde utifrån etisk teori och metod. Ämnesområde väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.


Alternativ B: Uppsats 15 hp
Inom ramen för detta alternativ skrivs en uppsats i vilken behandlas ett valt fördjupningsområde utifrån etisk teori och metod. Inom ramen för delkursen presenteras och diskuteras olika metoder och metodproblem. Ämne för uppsatsen väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Studien presenteras i skriftlig form. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande opponerar i sin tur på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. I delkurs 3 examineras alternativ A dels genom en skriftlig hemtentamen och dels genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. Alternativ B i delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkurs 3 ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Delkurs 2 och läskurs 2 i alternativ A, delkurs 3 bedrivs genom individuella studier. Om tillräckligt många studenter har valt ett alternativ kan seminarier förekomma. Uppsatsen i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 hp av kursens delar.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap II, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Uppsatsen kan inte tillgodoräknas som examensarbete för kandidat- eller lärarexamen.

Får inte ingå i samma examen som någon av kurserna Religionsvetenskap III: Etik, inklusive examensarbete för kandidatexamen eller Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur