Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III: Religionshistoria och religionssociologi

Kurskod: RK2024
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-01-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om olika religiösa traditioner,
 • visa fördjupade kunskaper om ett religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema eller en särskild religiös tradition,
 • visa insikt i och förmåga att tillämpa och reflektera över olika religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv, teorier och metoder,
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial,
 • visa förmåga att identifiera, formulera och bearbeta problem samt kommunicera detta i tal och skrift,
 • planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform,
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik,
 • inom ämnesområdet visa insikt i kunskapens relevans och roll i samhället,
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner, samt visa insikt i människors ansvar för hur sådan kunskap används,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen och visa förmåga att självständigt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas,
 • visa forskningsetisk medvetenhet.

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

2.
Läskurs 1,  7,5 högskolepoäng

3.
Uppsats, alternativt läskurs 2 och uppsats,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen kan läsas med inriktning mot religionshistoria eller religionssociologi. Undervisning i det religionssociologiska alternativet ges inte alla terminer. I delkursen fokuseras aktuella religionsvetenskapliga teoribildningar och metodproblem.

2.
Läskurs 1,  7,5 högskolepoäng

Område och litteratur väljs i samråd med undervisande lärare och ska omfatta 1200-1500 sidor. I delkursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt tema. Om alternativ B väljs i delkurs 3 bör litteraturen väljas så att den knyter an till det ämnesområde som ska behandlas i uppsatsen.

3.
Uppsats, alternativt läskurs 2 och uppsats,  15 högskolepoäng

I delkursen väljs ett av följande två alternativ:

Alternativ A: Läskurs 7,5 hp och uppsats 7,5 hp.

För läskursen väljs område och litteratur i samråd med kursansvarig och handledare. Litteraturen ska omfatta 1200-1500 sidor. Den studerande ges här möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema. Litteraturen bör väljas så att den knyter an till det ämnesområde som ska behandlas i uppsatsen. Uppsatsen skrivs individuellt och behandlar ett valt fördjupningsområde inom religionshistoria eller religionssociologi. Ämnesområde väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande opponerar i sin tur på en medstuderandes arbete.

Alternativ B: Uppsats 15 hp

Inom ramen för detta alternativ skrivs en uppsats i vilken behandlas ett valt fördjupningsområde utifrån religionshistorisk eller religionssociologisk teori och metod. Inom ramen för delkursen presenteras och diskuteras olika metoder och metodproblem. Ämne för uppsatsen väljs i samråd med kursansvarig och handledare. Studien presenteras i skriftlig form. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande opponerar i sin tur på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier till vilka muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter ska förberedas. Delkurs 2 examineras genom en skriftlig hemtentamen. I delkurs 3 examineras alternativ A dels genom en skriftlig hemtenta och dels genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. Alternativ B i delkurs 3 examineras genom en skriftlig uppsats, samt vid ett ventileringsseminarium. För att godkännas på delkurs 3 ska den studerande dessutom på ett tillfredsställande sätt granska en medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 1 består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Delkurs 2 och läskursen i alternativ A, delkurs 3 bedrivs genom individuella studier. Uppsatsen i delkurs 3 skrivs individuellt under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 hp av kursens delar.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap II, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Uppsatsen kan inte räknas som examensarbete för kandidat- eller lärarexamen.

Kursen får inte ingå i examen samtidigt som någon av kurserna Religionsvetenskap III: Religionshistoria och religionssociologi, inklusive examensarbete för kandidatexamen eller Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning religionshistoria och religionssociologi, inklusive examensarbete.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur