Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning

Kurskod: RK2027
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-17.
Reviderad:
Reviderad 2015-01-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Målen är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med centrala religionsvetenskapliga teorier och metoder
 • problematisera intersektionalitetsrelaterade aspekter i religionsdidaktisk reflektion och praktik
 • diskutera och reflektera över hur intersektionalitetsrelaterade aspekter kan operationaliseras i värdegrundsarbete i en skola och ett samhälle som präglas av mångfald.
 • visa förtrogenhet med meningsskapande processer i alltmer individualiserade och fragmentiserade livsåskådningssystem.

2.
Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för komplexiteten i identitetsformande processer, för såväl individ som kollektiv, där religion och livsåskådning utgör viktiga komponenter
 • visa teoretiska insikter om och förståelse för hur olika maktaspekter och andra sociala processer har betydelse för människans syn på sig själv och andra
 • visa analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt i förhållande till avgränsade forskningsfält med religionsvetenskaplig relevans
 • visa konstruktiv förmåga att identifiera religionsvetenskapliga problemställningar av didaktisk relevans.

3.
Ämnesteoretisk fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera teoretiska och metodologiska kunskaper inom ett givet och avgränsat religionsvetenskapligt område
 • visa fördjupade kunskaper om ett etiskt, religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema eller en särskild tradition
 • självständigt identifiera och formulera ett problem mot bakgrund av ämnesteoretisk bearbetning, samt kommunicera detta i tal och skrift
 • visa kritiskt förhållningssätt gentemot kunskaper inom fördjupningsområdet
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen och visa förmåga att självständigt identifiera religionsvetenskapliga områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper inom ett religionsvetenskapligt område
 • visa fördjupade kunskaper om ett etisk, religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema eller en särskild tradition
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • självständigt identifiera, formulera och bearbeta problem samt kommunicera detta i uppsatsform
 • artikulera konstruktiv kritik på texter skrivna av andra, samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik
 • visa forskningsetisk medvetenhet.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar centrala religionsvetenskapliga teorier med relevans för mångfald och identitet. Även olika slag av religionsvetenskapliga metoder tas upp. Ett visst fokus ligger på intersektonalitet och dess relevans i undervisning i religionskunskap samt i skolans värdegrundsarbete. Särskilt uppmärksammas och bearbetas samspelet mellan olika sociala kategorier såsom religionstillhörighet, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Delkursen berör också hur religion och livsåskådning formas i ett senmodernt samhälle präglat av alltmer individualiserade och fragmentiserade meningssystem.

2.
Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering,  7,5 högskolepoäng

Delkurs 2 består av en litteraturkurs som ger fördjupning och perspektiv på huvudtemat identitetsformering. I litteraturkursen väljs ett analytiskt undertema som fungerar som ingång till huvudtemat.
Ett av följande alternativ väljs:

 • Majoritet, minoritet och makt
 • Barn, livsåskådning och socialisering
 • Normer, olikhet och makt
 • Medialisering, narrativ identitet och reflexivitet
 • Traditioner, värden och förändring

Litteratur i delkursen väljs i samråd med examinerande lärare.
Beroende på lärares tjänstgöring kan det förekomma att endast några av dessa underteman erbjuds vissa terminer.

3.
Ämnesteoretisk fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Delkursen utgörs av en individuell läskurs som ger fördjupning av ett forskningsfält inom etik, religionshistoria eller religionssociologi. Det alternativ som väljs bör knyta an till det ämnesområde som ska behandlas i uppsatsen i delkurs 4. Litteratur väljs i samråd med examinerande lärare.

4.
Uppsats,  7,5 högskolepoäng

I delkursen genomförs och presenteras en undersökning i uppsatsform. Uppsatsen skrivs individuellt och behandlar ett valt fördjupningsområde utifrån religionsvetenskaplig teori. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Genomgående i kursen så sker examinationen genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Handledningen i delkurs 4 är obligatorisk och genomförs antingen individuellt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod - 7,5 hp
Moment 2: Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering - 7,5 hp
Moment 3: Ämnesteoretisk fördjupning - 7,5 hp
Moment 4: Uppsats - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp och Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. Religion, Identity, Faith and Ideologies: Theory and method

 • demonstrate familiarity with key religious theories and methods
 • problematize aspects related to intersectionality in the reflection on and practice of didactics of religion
 • discuss and reflect on how aspects related to intersectionality can be operationalized in the work with values and rights in a school and society characterized by diversity
 • demonstrate familiarity with the processes that create meaning in increasingly individualized and fragmented life views.

2. Literature course in identity formation

 • demonstrate a deeper understanding of the complexity of identity formation processes, both individual and collective, where religion and belief are key components
 • show theoretical insight into and understanding of how different power aspects and other social processes are important for the individual’s view of him-/herself and others
 • demonstrate analytical skills and a critical attitude in relation to distinctive research fields that have relevance for the field of religious studies
 • show constructive ability to identify problems within the field of religious studies that are of didactic relevance.

3. Theoretical specialisation

 • demonstrate familiarity with, and be able to communicate on, theoretical and methodological knowledge in a specific and demarcated area of religious studies
 • demonstrate a thorough knowledge of a theme or particular tradition that has to do with ethics, the history of religion or the sociology of religion
 • independently identify and formulate a problem against the background of the topic of theoretical processing, and communicate this both orally and in writing
 • demonstrate a critical perspective in terms of knowledge in the area of specialization
 • reflect on their own knowledge process and show an ability to identify those areas in the field of religious studies where they need to develop their skills.

4. Essay

 • demonstrate familiarity with and be able to communicate knowledge about an area of religious studies
 • demonstrate in-depth knowledge about a theme that relates to the ethics, history of religion or sociology of religion, or a particular tradition
 • based on a specific purpose and adequate presentation of a problem, identify, evaluate, and collect relevant source material
 • independently identify, formulate and process problems and communicate this in essay form
 • articulate constructive criticism on texts written by others, as well as respond to criticism and process scientifically their own texts based on relevant criticism
 • demonstrate an awareness of research ethics.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp och Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se