Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: RK2030
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Målen är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Religon, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med centrala religionsvetenskapliga teorier och metoder
 • problematisera intersektionalitetsrelaterade aspekter i religionsdidaktisk reflektion och praktik
 • diskutera och reflektera över hur intersektionalitetsrelaterade aspekter kan operationaliseras i värdegrundsarbete i en skola och ett samhälle som präglas av mångfald.
 • visa förtrogenhet med meningsskapande processer i alltmer individualiserade och fragmentiserade livsåskådningssystem.

2.
Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för komplexiteten i identitetsformande processer, för såväl individ som kollektiv, där religion och livsåskådning utgör viktiga komponenter
 • visa teoretiska insikter om och förståelse för hur olika maktaspekter och andra sociala processer har betydelse för människans syn på sig själv och andra
 • visa analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt i förhållande till avgränsade forskningsfält med religionsvetenskaplig relevans
 • visa konstruktiv förmåga att identifiera religionsvetenskapliga problemställningar av didaktisk relevans.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av religionskunskapsämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom religionskunskapsämnet.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera en religionsdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor relaterad till tidigare forskning
 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat religionsvetenskapligt/religionsdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa vetenskapligt förhållningssätt genom att i ett vetenskapligt arbete självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån religionsvetenskapsteoretiska såväl som religionsdidaktiska perspektiv
 • visa kommunikativa färdigheter genom att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Religon, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar centrala religionsvetenskapliga teorier med relevans för mångfald och identitet. Även olika slag av religionsvetenskapliga metoder tas upp. Ett visst fokus ligger på intersektonalitet och dess relevans i undervisning i religionskunskap samt i skolans värdegrundsarbete. Särskilt uppmärksammas och bearbetas samspelet mellan olika sociala kategorier såsom religionstillhörighet, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Delkursen berör också hur religion och livsåskådning formas i ett senmodernt samhälle präglat av alltmer individualiserade och fragmentiserade meningssystem.

2.
Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering,  7,5 högskolepoäng


Delkurs 2 består av en litteraturkurs som ger fördjupning och perspektiv på huvudtemat identitetsformering. I litteraturkursen väljs ett undertema som fungerar som ingång till huvudtemat. Ett av följande alternativ väljs:

 • Majoritet, minoritet och makt
 • Barn, livsåskådning och socialisering
 • Normer, olikhet och makt
 • Medialisering, narrativ identitet och reflexivitet
 • Traditioner, värden och förändring

Litteratur i delkursen väljs i samråd med examinerande lärare.
Beroende på lärares tjänstgöring kan det förekomma att endast några av dessa underteman erbjuds vissa terminer.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

I delkursen genomförs och presenteras ett examensarbete. Examensarbetet ska ha en tydlig religionskunskapsdidaktisk prägel, som vilar på religionsvetenskaplig och övrig relevant ämnesteoretisk grund, och vara motiverad utifrån religionskunskapsdidaktiska vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de religionsvetenskapliga ämneskunskaper som utvecklats under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en studie där tidigare forskningsresultat undersöks och analyseras med hjälp av lämpliga textanalytiska metoder och ämnesteoretiska perspektiv. Genom studien identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det religionsvetenskapliga området med didaktisk relevans som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

I delkurs 1 och delkurs 2 sker examinationen genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Handledningen i delkurs 3 är obligatorisk och genomförs individuellt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänt på hela kursen krävs Väl godkänt på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod - 7,5 hp
Moment 2: Litteraturkurs inom huvudtemat identitetsformering - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2029.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. Religion, Identity, Faith and Ideologies: Theory and Method

 • demonstrate familiarity with key religious theories and methods
 • problematize aspects related to intersectionality in the reflection on and practice of didactics of religion
 • discuss and reflect on how aspects related to intersectionality can be operationalized in the work with values and rights in a school and society characterized by diversity
 • demonstrate familiarity with the processes that create meaning in increasingly individualized and fragmented life views.

2. Literature course in identity formation

 • demonstrate a deeper understanding of the complexity of identity formation processes, both individual and collective, where religion and belief are key components
 • show theoretical insight into and understanding of how different power aspects and other social processes are important for the individual’s view of him-/herself and others
 • demonstrate analytical skills and a critical attitude in relation to distinctive research fields that have relevance for the field of religious studies
 • show constructive ability to identify problems within the field of religious studies that are of didactic relevance.

3. Degree Thesis 1 for Teacher Students, Upper secondary school

The overall objective of the module is for the student to be able to conduct an independent scientific investigation of a research preparatory nature based on any area of discussion within the field of didactics of religion. Further, students are expected to deepen their understanding of the importance of a research base in relation for knowledge development in the field of religious studies.

 • formulate questions related to the didactics of religion with associated research questions related to previous research
 • demonstrate in-depth knowledge about a defined area of religious studies / didactics of religion that includes the research history, central research problems and current research needs within the field
 • demonstrate a scientific approach in academic work by independently and critically systemizing, problematizing and reflecting on previous research results from the perspective of religious studies and didactics of religion perspective
 • demonstrate communication skills by orally and in writing presenting and arguing for their own results and by responding to scientific criticism in a professional and constructive manner
 • analyze, evaluate and discuss the academic work of others by, in the form of clear constructive feedback, pointing out the merits as well as the shortcomings of the work.

Litteratur

Referenslitteratur