Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: RK2031
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av religionskunskapsämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom religionskunskapsämnet.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera en religionsdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor relaterad till tidigare forskning
 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat religionsvetenskapligt/religionsdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa vetenskapligt förhållningssätt genom att i ett vetenskapligt arbete självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån religionsvetenskapsteoretiska såväl som religionsdidaktiska perspektiv
 • visa kommunikativa färdigheter genom att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

I kursen genomförs och presenteras ett examensarbete. Examensarbetet ska ha en tydlig religionskunskapsdidaktisk prägel, som vilar på religionsvetenskaplig och övrig relevant ämnesteoretisk grund, och vara motiverad utifrån religionskunskapsdidaktiska vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de religionsvetenskapliga ämneskunskaper som utvecklats under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en studie där tidigare forskningsresultat undersöks och analyseras med hjälp av lämpliga textanalytiska metoder och ämnesteoretiska perspektiv. Genom studien identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det religionsvetenskapliga området med didaktisk relevans som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriskt ventileringsseminarium. Handledningen är obligatorisk och den genomförs individuellt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Ventileringsseminariet är schemalagt på bestämd tid och förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2028.

Summary in English

The overall objective of the module is for the student to be able to conduct an independent scientific investigation of a research preparatory nature based on any area of discussion within the field of didactics of religion. Further, students are expected to deepen their understanding of the importance of a research base in relation for knowledge development in the field of religious studies.
After completion of the course, students should be able to:

 • formulate questions related to the didactics of religion with associated research questions related to previous research
 • demonstrate in-depth knowledge about a defined area of religious studies / didactics of religion that includes the research history, central research problems and current research needs within the field
 • demonstrate a scientific approach in academic work by independently and critically systemizing, problematizing and reflecting on previous research results from the perspective of religious studies and didactics of religion perspective
 • demonstrate communication skills by orally and in writing presenting and arguing for their own results and by responding to scientific criticism in a professional and constructive manner
 • analyze, evaluate and discuss the academic work of others by, in the form of clear constructive feedback, pointing out the merits as well as the shortcomings of the work.

Litteratur

Referenslitteratur