Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap III med examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: RK2033
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2017-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Målen är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med centrala religionsvetenskapliga teorier och metoder
 • problematisera intersektionalitetsrelaterade aspekter av makt och identitetsformering
 • diskutera och reflektera över hur teoretiska aspekter kan bidra till en fördjupad förståelse av värdekonflikter i ett samhälle som präglas av mångfald
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och bearbeta problem samt kommunicera detta i tal och skrift.

2.
Valfri litteraturkurs,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett tema eller en särskild religiös tradition ur etiska, religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv
 • visa insikt i och förmåga att tillämpa och reflektera över olika etiska, religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv, teorier och metoder i relation till relevanta problem
 • kommunicera teoretiskt och metodologiskt underbyggda kunskaper inom ett etiskt, religionshistoriskt eller religionssociologiskt område
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen och visa förmåga att självständigt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas
 • visa analytisk förmåga och kritiskt förhållningssätt i förhållande till avgränsade kunskapsfält med religionsvetenskaplig relevans
 • visa insikt i ämnesområdets relevans och roll i samhället.

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat tema eller särskild tradition ur ett etiskt, religionshistoriskt eller religionssociologiskt perspektiv
 • självständigt identifiera och formulera problemställning och syfte relevant för etik, religionshistoria, eller religionssociologi
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt systematisera, analysera och kritiskt diskutera tidigare forskning
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
 • artikulera konstruktiv kritik på texter skrivna av andra, samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik
 • visa forskningsetisk medvetenhet och förmåga att förebygga forskningsetiska problem i en egen studie.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser. I delkurs 2 väljer den studerande ett av flera valbara alternativ.

Delkurser

1.
Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar centrala religionsvetenskapliga teorier med relevans för mångfald och identitet. Även olika slag av religionsvetenskapliga metoder tas upp. Ett visst fokus ligger på intersektonalitet och dess relevans för kritiska perspektiv på samspelet mellan olika sociala kategorier såsom religionstillhörighet, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Delkursen berör också hur religion och livsåskådning formas i ett senmodernt samhälle präglat av alltmer individualiserade och fragmentiserade meningssystem.

2.
Valfri litteraturkurs,  7,5 högskolepoäng

I delkursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt ämnesområde inom etik, religionshistoria eller religionssociologi. Ett av nedanstående alternativ väljs. Det alternativ som väljs bör knyta an till det ämnesområde som ska behandlas i examensarbetet.

2A. Värdegrundsfrågor i den svenska skolan och samhället
I delkursen problematiseras demokrati- och värdegrundsfrågor i relation till olika etiska teoribildningar mot bakgrund av den praktik som arbete i den svenska skolan utgör i ett alltmer globaliserat och pluralistiskt samhälle. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor om arbete mot diskriminering samt inkludering i relation till etnicitet, religion, kön/genus och sexuell läggning.

2B. Miljöetik och hållbar utveckling
I delkursen studeras faktiska kontroverser inom miljöområdet mot bakgrund av olika miljöetiska synsätt och deras praktiska konsekvenser. Frågan om vad som har egenvärde, enbart människan eller även djur, arter eller ekosystem belyses och relateras till bakomliggande livsåskådningsmässiga utgångspunkter.

2C. Etik och ekonomi
I delkursen bearbetas frågor om ekonomi, globalisering och etik utifrån olika etiska synsätt. Särskilt fokus läggs på rättvisa och utvecklingsfrågor. Modeller för global välfärd studeras och diskuteras ur etisk synvinkel, och särskilt teorier om funktionsförmågor.

2D. Sexualetik
I delkursen studeras sexualitetens plats inom religion och samhälle utifrån olika kritiska sexualetiska perspektiv. Fokus ligger på normer som omgärdar sexualitet och förändras i nutiden.

2E. Religionssociologi - teorier och nya religiösa rörelser
Delkursen ger en fördjupning av några religionssociologiska teorier och metoder. De viktigaste frågorna som väckts i forskningen kring nya religiösa rörelser tas upp och belyses med hjälp av nutida religionsteorier som både vunnit popularitet och tilldragit sig kritik.

2F. Nya religiösa rörelser – olika perspektiv

I delkursen studeras aktuella frågor och perspektiv gällande nya religiösa rörelser och new age/new spiritualities. Teman som täcks är till exempel anslutning/hjärntvätt, avhopp, karisma, genus, sexualitet, självmordsreligioner, barn och familj.

2G. Semisekulära och postsekulära perspektiv

I denna delkurs problematiseras beskrivningen av Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder. Genom olika forskningsbaserade perspektiv fokuseras den grupp människor som varken går i kyrkan eller är på annat sätt aktivt involverade i organiserade aktiviteter, men ändå inte är likgiltiga till religiösa synsätt.

2H. Islam och politik i nutiden
I delkursen studeras förhållandet mellan religiösa och politiska aspekter av islam i nutid utifrån olika islamistiska grupper och styrelseskick, såväl sunnitiska som shiitiska samt både militanta och icke våldsbenägna. Viktiga i kursen är diskussioner kring vilka faktorer som har påverkat de olika riktningarna och gett dem framgång i olika länder samt hur de olika riktningarna har uppfattats i väst. Beträffande det sistnämnda studeras även medias roll i sammanhanget.

2I. Kvinnorna i urkunderna: judendomen, kristendomen och islam

I delkursen läses relevanta avsnitt i urkunderna i översättning och vi studerar olika feministteologers tolkningar och förståelse av kvinnornas roller i dessa avsnitt. Fokus ligger på att inom ramarna för ett feministiskt och kvinnohistoriskt angreppssätt förstå och tolka urkunderna i deras historiska kontext.

2J. Individuellt utformad läskurs
Delkursens innehåll utformas i samråd mellan den studerande och den kursansvarige. Den studerande ska ta initiativ att efter eget intresse föreslå tema och kurslitteratur. Viss begränsning av valmöjligheter föreligger baserat på undervisande lärares kompetensområden.

3.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

I delkursen genomförs och presenteras en undersökning i form av ett examensarbete. Examensarbetet skrivs individuellt och behandlar ett valt fördjupningsområde utifrån religionsvetenskaplig teori. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras arbetet av en medstuderande, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Genomgående i kursen så sker examinationen genom förberett och aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3 examineras i form av ett examensarbete som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Handledningen i delkurs 3 är obligatorisk och genomförs antingen individuellt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod - 7,5 hp
Moment 2A: Värdegrundsfrågor i den svenska skolan och samhället - 7,5 hp
Moment 2B:Miljöetik och hållbar utveckling - 7,5 hp
Moment 2C: Etik och ekonomi- 7,5 hp
Moment 2D: Sexualetik - 7,5 hp
Moment 2E: Religionssociologi - teorier och nya religiösa rörelser - 7,5 hp
Moment 2F: Nya religiösa rörelser - olika perspektiv - 7,5 hp
Moment 2G: Semisekulära och postsekulära perspektiv - 7,5 hp
Moment 2H: Islam och politik i nutiden - 7,5 hp
Moment 2I: Kvinnorna i urkunderna: judendomen, kristendomen och islam - 7,5 hp
Moment 2J: Individuellt utformad läskurs - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk utrustning.

Ersätter RK2021 och RK2022.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som kursen Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning, 30 hp och kursen Religionsvetenskap III, 30 hp.

Summary in English

After completion of the course, students shall be able to:

1. Religion, Identity, Faith and Ideologies: Theory and Method

 • demonstrate familiarity with key theories and methods of religious studies
 • problematize aspects related to intersectionality in terms of power and the formation of identity
 • discuss and reflect on how theoretical aspects can contribute to a deeper understanding about conflicts between values and rights in a society characterized by diversity
 • demonstrate the ability to independently identify, formulate and work with problems and communicate this in speech and text.

2. Elective Literature course

 • demonstrate advanced knowledge about a theme or a particular religious tradition from an ethical, historical or sociological perspective
 • demonstrate an understanding of, and an ability to apply and reflect on different ethical, historical or sociological perspectives, theories and methods in relation to relevant problems
 • communicate theoretically and methodologically substantiated knowledge within an ethical, historical or sociological area
 • reflect on their own knowledge process and demonstrate the ability to independently identify areas where their skills need to be developed
 • demonstrate an analytical ability and critical attitude in relation to a defined field of knowledge with the scientific relevance of religion
 • demonstrate an understanding of the field‘s relevance and role in society.

3. Degree Thesis

 • demonstrate in-depth knowledge about a theme that relates to the ethics, history of religion or sociology of religion, or a particular tradition
 • independently identify and formulate a problem and purpose relevant for ethics, history of religions, or sociology of religions
 • based on a presentation of a problem independently systematize, analyze, and critically discuss previous research
 • based on a specific purpose and adequate presentation of a problem, identify, evaluate, and collect relevant source material
 • independently perform a systematic study using relevant and academically founded theory and methods
 • articulate constructive criticism on texts written by others, as well as respond to criticism and process academically their own texts based on relevant criticism
 • demonstrate an awareness of research ethics and an ability to prevent problems of research ethics in a study.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VFJ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v22, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se