Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

Kurskod: RK3016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2008-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-02-29.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • visa fördjupade kunskaper om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
  • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.

Innehåll

I kursen ingår studiet av relationen mellan olika former av islam i Afrika och dessas påverkan på omgivande afrikanska samhällen. Centrala frågeställningar behandlar möten mellan sufier och islamister, islamiska institutioner och islamisk rätt.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämnandet av en självständigt författad, kritiskt analyserande samt jämförande litteraturstudie som behandlar kursens bärande teman.

Arbetsformer

Läskursen genomförs individuellt av studenten i samråd med kursansvarig. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Den studerande skall ha filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskap. Dispens beviljas från kravet på svenska B från gymnasieskolan.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas som en av de valbara kurserna i det ettåriga magisterprogrammet i Afrikanska studier 60 högskolepoäng/One year Master Programme in African Studies 60 higher education credits.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur