Kursplan

Kursplan: Examensarbete, magisterexamen i religionsvetenskap

Kurskod: RK3036
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och formulera en religionsvetenskaplig problemställning,
  • utifrån identifierad problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat,
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund,
  • med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt,
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

I kursen genomför den studerande ett självständigt vetenskapligt arbete av forskningsförberedande karaktär. Utifrån en litteraturstudie börjar den studerande med att identifiera ett religionsvetenskapligt forskningsproblem inom det valda fältet samt lägger upp en plan för hur detta ska undersökas. Utifrån forskningsproblemet diskuteras lämpliga teorier och metoder för studien. Den studerande undersöker vidare ett avgränsat empiriskt material eller gör en avancerad litteraturstudie med utgångspunkt i det identifierade forskningsproblemet. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas med hjälp av lämpliga teorier. Arbetet presenteras i uppsatsform. Vid ett avslutande ventileringsseminarium försvarar den studerande sin uppsats samtidigt som han/hon kritiskt granskar en medstudents uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom den självständiga uppsatsen, där den studerandes förmåga att ge och bemöta konstruktiv kritik i samband med ventileringsseminariet vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av seminarier och individuell handledning. Uppsatsen försvaras slutligen vid ett ventileringsseminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet religionsvetenskap (90 hp), samt 30 hp i religionsvetenskap på avancerad nivå inklusive kursen Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i magisterexamen i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Rätten till handledning upphör vid kursens slut. Fortsatt handledning kräver omregistrering på kursen. Omregistrering medges endast i mån av plats.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur