Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

Kurskod: RK3037
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-01-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa goda kunskaper om islams historia i Afrika
  • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • visa god insikt om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • visa god förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
  • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.

Innehåll

I kursen ingår studier av islams historiska utveckling i Afrika. Vidare studeras nutida relationer mellan olika former av islam i Afrika och dessas påverkan på olika afrikanska samhällen. En central frågeställning är förhållandet mellan globala och lokala perspektiv i studiet av islam i Afrika.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga redovisningar i samband med seminarier, dels genom en hemtentamen om islams historia i Afrika, och dels genom en självständigt författad, kritiskt analyserande litteraturstudie som bygger på litteratur som valts i samråd med lärare.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Teologie kandidatexamen alternativt Filosofie kandidatexamen eller lärarexamen med huvudområde religionsvetenskap eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska B från gymnasiet.

Övrigt

Denna kursplan motsvarar RK3016.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur