Kursplan

Kursplan: Från mytiska bävrar till religiösa schimpanser: djur, etik och religion

Kurskod: RK3039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa specialiserade teoretiska kunskaper om delar av aktuell forskning inom humaniora om relationen mellan människor och andra djur, och särskilt religionsvetenskapliga aspekter
  • visa förtrogenhet med de komplexa processer och spänningar som är verksamma i förhållandet mellan människor och andra djur i fråga om identitet, etik, och religiösa och andra föreställningar
  • visa sofistikerad teoretisk medvetenhet och metodologisk färdighet om etiska frågor som rör människans förhållande till andra djur
  • kritiskt värdera teori, metod och resultat inom studier av människors förhållande till andra djur, såväl inom etiken som annan humaniora
  • delta i en ömsesidigt lyhörd och akademisk diskussion om människors förhållande till andra djur, och där också kunna uttrycka konstruktiv och systematisk kritik mot andras inlägg, såväl i text som muntligt
  • genom utvärdering och reflektion visa förståelse för den egna lärandeprocessen

Innehåll

Djur har haft en mycket viktig roll i människans idévärld, och inte minst inom religioner. I vardagsspråk används det djuriska fortfarande för att definiera vad som inte är mänskligt, och bekräftar därmed vår syn på oss själva. Religiösa symbolvärldar uttryckta i konst och skrifter är fulla av djur. Djur har samtidigt förheligats och underkastats. På forskningsfronten inom människo-djurstudier talas idag ibland om proto-religiösa djur, där schimpanser omtalas som att bete sig som aldrig annars inför vattenfall, åskväder och andra mäktiga naturfenomen. Plötsligt förvandlas då djuret i religionen från symboliskt objekt till aktivt subjekt. I förgrunden av djurets förvandling inom religion finns etiken och debatten om människans särställning. I den här kursen gör vi nedslag i religionens djuriska värld, och ser vad ny, utmanande forskning gör med människans självbild som att ha ett speciellt moraliskt värde.

Examinationsformer

Den studerande examineras genom obligatorisk seminariemedverkan, kontinuerliga PM och författandet av en artikel enligt en relevant vetenskaplig tidskrifts format och krav.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier med tillhörande tolkningsövningar och värderingsövningar samt författande av skriftliga arbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur