Kursplan

Kursplan: Religion i samtiden: Gränser, teman, begrepp

Kurskod: RK3042
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa ingående kunskaper om samtida religion med inriktning mot nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet”
  • visa hög grad av medvetenhet om olika termer och begrepp som används i religionsvetenskaplig forskning, och självständigt kunna diskutera dem utifrån olika perspektiv
  • förstå och kunna tillämpa olika teoretiska infallsvinklar och metoder som använts i den senaste forskningen kring nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet”.

Innehåll

I denna kurs studeras samtida forskning kring nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet” utifrån olika akademiska perspektiv. Termer, begrepp och innehåll diskuteras, liksom samtida tendenser, metoder och teorier.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar kombinerat med att kursen examineras genom ett eget skriftligt arbete. I arbetet ingår försvarandet av det egna skriftliga arbetet och opponering på annans skriftliga arbete.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen utgörs av föreläsningar, egen inläsning av litteratur och seminarieövningar. Arbetsformerna kan variera något beroende på antalet studerande i kursen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Eftersom kursen är nätbaserad krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Learning outcomes
On completion of the course, the student should be able to:

  • demonstrate detailed knowledge of contemporary religion with a focus on new religiosity, everyday religiosity and “spirituality“
  • demonstrate a high degree of awareness of various terms and concepts used in the study of such nmovements, and be able to independently discuss them from different perspectives
  • understand and apply different theoretical approaches and methods used in the cutting edge of the aforementioned research field.

Contents
This course presents contemporary research on new religiosity, everyday religiosity and “spirituality“ from different academic perspectives. Terms, concepts and content are discussed, as are contemporary trends, methods and theories.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFN
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se