Kursplan

Kursplan: Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext

Kurskod: RK3043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-09-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redovisa en självständigt kritisk förståelse av relationen mellan religion och medier
 • påvisa teoretisk medvetenhet om förändrade villkor för människors existentiella meningsskapande genom en allt mer dominerande närvaro av medier i samhället
 • diskutera komplexa teorier om det senmoderna samhällets individualisering, avtraditionalisering, sekularisering och alltmer fragmentiserade meningssystem
 • kritiskt redogöra för olika medialiseringsprocesser på olika nivåer i det samtida samhället
 • utifrån mycket specialiserade kunskaper i områdets framkant, kritiskt analysera förändrade villkor för religion som symbolisk resurs med populärkulturella representationer som incitament för sakraliseringsprocesser.

Innehåll

I kursen studeras och analyseras villkoren för människors kulturella identitet som påverkas av en ökande närvaro av medier i samhället. Konsumtionen av fiktion lyfts fram, liksom det senmoderna samhällets avtraditionalisering och alltmer individualiserade meningssystem, samt nya villkor för existentiellt meningsskapande genom visuella symboliska representationer. Dessutom behandlas olika former av religionsinnehåll och dess närvaro i populärkulturella gestaltningar. Studenterna arbetar med religionsvetenskapliga tolkningar och perspektiv om kulturens återförtrollning (re-enchantment) genom en ökad närvaro av religiösa symboler i medialiserad form, inbäddade i vardagen som vernakulär praktik.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar kombinerat med att kursen examineras genom ett eget skriftligt arbete. I arbetet ingår försvarandet av det egna skriftliga arbetet och opponering av annans skriftliga arbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Eftersom kursen är nätbaserad krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Summary in English

Learning outcomes
After completing the course, students should be able to:

 • demonstrate an independent critical understanding of the relationship between religion and the media
 • demonstrate a theoretical awareness of the changing conditions for people‘s spiritual meaning-making in a society where the media has an increasingly dominant presence
 • discuss complex theories of individualization, de-traditionalization, secularism, and increasingly fragmented meaning systems of late modern society
 • critically describe different mediatization processes at different levels in contemporary society
 • based on highly specialized knowledge from cutting-edge material in the field, perform critical analyses of the changing conditions for religion as a symbolic resource with popular cultural representations as incentives for processes of sacralization.

Contents
The course highlights and analyzes conditions for the cultural identity of people affected by the increasing presence of media in society. In the course, the consumption of fiction is discussed, as well as the de-traditionalization and increasingly individualized meaning systems of late modern society. The course also deals with the new conditions for existential meaning through visual symbolic representations. It covers various forms of religious content and their presence in popular culture. The course also discusses interpretations and perspectives used in religious studies about the re-enchantment of culture through an increased presence of religious symbols in medialised form, embedded in everyday life as vernacular practice.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se