Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: RK3044
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är uppdelade per delkurs.

Delkurser

1.
Vetenskapsteori, metod och forskningsetik,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål att ge den studerande sådana fördjupade kunskaper om vetenskapsteori, vetenskapliga metoder och forskningsetik, som kan ligga till grund för såväl en vetenskapligt grundad bedömning av tidigare forskning, som för genomförande av en egen begränsad forskningsuppgift, vilken utförs i examensarbetet i delkurs 2.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa god förtrogenhet med religionsvetenskapens identitet i relation till några av humanioras olika vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska kontexter
 • visa god teoretisk och metodisk medvetenhet och förmåga att kritiskt och självständigt förhålla sig till en mångfald av teorier och metoder
 • visa förtrogenhet med delar av den samtida religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska forskningsfronten
 • visa en god förståelse för och självständigt kunna reflektera över möjliga samband mellan religionsvetenskapens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska forskningsfrågor
 • visa kunskaper om internationella och nationella forskningsetiska koder, och förståelse för bakgrunden till dessa, samt förmåga till självständig kritisk reflektion över forskningsetiska problem
 • visa förmåga att kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska aspekter, samt forskningsetiska problem och lösningar av dessa, i vetenskapliga texter.

2.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av religionsvetenskapens och/eller religionskunskapsämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas därigenom kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat religionsdidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat religionsvetenskapligt område, inkluderande dess ämnesdidaktiska aspekter
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt systematisera, analysera och kritiskt diskutera empiriskt material i form av egna och andras forskningsresultat
 • visa förmåga att identifiera och analysera möjliga forskningsetiska problem i såväl det egna uppsatsarbetet som i medstuderandes, samt argumentera för förslag på lösningar med stöd av etisk teori och forskningsetisk litteratur
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som brister
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för religionskunskapslärares yrkesutövning.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Vetenskapsteori, metod och forskningsetik,  15 högskolepoäng

I denna delkurs kurs behandlas olika humanistiska vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska inriktningar och metoder med relevans för religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk forskning. I delkursen tillägnar sig den studerande förtrogenhet med viss samtida religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk forskning. Den studerande skall fördjupa sina vetenskapsteoretiska, metodiska och forskningsetiska kunskaper, bland annat genom analys av hur dessa frågor har hanterats i empirisk religionsvetenskaplig/religionsdidaktisk forskning.

2.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Detta andra examensarbete bygger vidare på och fördjupar det ämnesdidaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i de kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare avgränsas, insamlas och analyseras ett empiriskt material utifrån relevanta teorier och med hjälp av lämpliga metoder. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella uppsatsämnet och de frågeställningar som utarbetas.
Resultatet av undersökningen diskuteras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen ska möjligheter ges för den studerande att presentera sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan, aktuellt partnerområde och/eller vid religionsämnets forskningsseminarium.

Examinationsformer

I delkurs 1 sker examination genom skriftliga uppgifter, muntliga redovisningar och aktivt seminariedeltagande.
Delkurs 2 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier i kombination med skriftliga och muntliga förberedelseuppgifter, samt under uppsatsmomentet obligatorisk handledning, individuellt och i förekommande fall i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Vetenskapsteori, metod och forskningsetik - 15 hp
Moment 2: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Religionsvetenskap III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

1. Scientific theory, method and research ethics
The overall objective of this module is to provide students with advanced knowledge of the theory of science, scientific methods and research ethics that can form the basis for both a scientifically based assessment of previous research and an implementation of their own limited research assignment, which is executed in the thesis in module 2.

2. Degree Thesis 2 for Teacher Students, Upper secondary school
The overall goal of this module is to enable students to carry out a qualified and independent scientific investigation with a basis in any question related to religious science and / or religious sciences didactics. The student is expected to thereby contribute to knowledge within a specific didactical area of religious sciences.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se