Kursplan

Kursplan: Religionsvetenskap IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: RK3045
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp: Religionsvetenskap
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av religionsvetenskapens och/eller religionskunskapsämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas därigenom kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat religionsdidaktiskt område.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat religionsvetenskapligt område, inkluderande dess ämnesdidaktiska aspekter
  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt systematisera, analysera och kritiskt diskutera empiriskt material i form av egna och andras forskningsresultat
  • visa förmåga att identifiera och analysera möjliga forskningsetiska problem i såväl det egna uppsatsarbetet som i medstuderandes, samt argumentera för förslag på lösningar med stöd av etisk teori och forskningsetisk litteratur
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som brister
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för religionskunskapslärares yrkesutövning.

Innehåll

Detta andra examensarbete bygger vidare på och fördjupar det ämnesdidaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i de kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare avgränsas, insamlas och analyseras ett empiriskt material utifrån relevanta teorier och med hjälp av lämpliga metoder. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella uppsatsämnet och de frågeställningar som utarbetas.
Resultatet av undersökningen diskuteras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen ska möjligheter ges för den studerande att presentera sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan, aktuellt partnerområde och/eller vid religionsämnets forskningsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier samt obligatorisk handledning, individuellt och i förekommande fall i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Religionsvetenskap III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall goal of this module is to enable students to carry out a qualified and independent scientific investigation with a basis in any question related to religious science and / or religious sciences didactics. The student is expected to thereby contribute to knowledge within a specific didactical area of religious sciences.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VFM
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Religionsvetenskap III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se