Kursplan

Kursplan: Associationsrätt

Kurskod: RV1002
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2007-01-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- visa god kunskap om och förståelse för de lagar och den rättspraxis som gäller för olika associationsformer
- identifiera och lösa juridiska problem rörande associationer
- förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen av olika associationer

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Särskilt tonvikt läggs på områden som gäller makt, ansvar och kontroll.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Självstudier

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten har rätt till fyra omtentamenstillfällen.
Kursen ersätter RVA045

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur