Kursplan

Kursplan: Obeståndsrätt

Kurskod: RV1044
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2012-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-11-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för reglerna om kredit-, säkerhets-, obeståndsrätt och förmögenhetsbrott och övriga delar av straffrätten med anknytning till obeståndsrätten.
  • Identifiera uppkommande problem och med användning av juridisk metod samt såväl skriftligen som muntligen kunna argumentera för en juridisk lösning av problemen
  • Praktiskt tillämpa sina kunskaper inom rättsområdena.
  • Avgöra när problemens karaktär innebär att ytterligare expertis behöver anlitas.

Innehåll

Kursen behandlar regler om fordringar i allmänhet samt regler om skuldebrev och andra typer av värdepapper vidare behandlas olika slag av realsäkerheter i fast och lös egendom samt personsäkerheter. Detta följs av ett fördjupningsavsnitt där betalningsinställelse, företagsrekonstruktion med ackord, konkurs samt borgenärsbrotten och utsökningsrätten behandlas. Kursen ger även fördjupade kunskaper i sakrätt särskilt avseende lös egendom.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (6 hp)
Deltagande i obligatoriska seminarier (1,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och seminarier

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Överlappar RV1038

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UNY
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se