Kursplan

Kursplan: Socialrätt I

Kurskod: RV1046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för grunderna för det svenska rättssystemet av relevans för det sociala arbetet och dess betydelse för att tillförsäkra rättssäkerhet
  • tillämpa civilrättsliga regler om ställföreträdarskap, avtalsrätt, hyresrätt och familjerätt samt grundläggande straffrättsliga regler och innebörden av myndighetsutövning
  • visa kunskap om centrala rättsliga begrepp samt grundläggande fri- och rättigheter av betydelse för socialrätten
  • redogöra för domstolsorganisationen och viktiga principer för förfarandet i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • tillämpa grundläggande allmänjuridisk metod
  • tillämpa civilrättsliga, förvaltningsrättsliga och straffrättsliga regler av relevans för socialrätten
  • handlägga socialrättsliga ärenden utifrån förvaltningsrättsliga regler

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande insikt om normkällorna och de dominerande värderingar som ligger till grund för det socialrättsliga regelsystemet samt rättskällornas dignitet och tolkning.

Innehåll

Kursen behandlar juridisk metod inkl grundläggande juridiska begrepp och definitioner, det svenska rättssystemets uppbyggnad samt den rättsliga organisationen. Den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet inom offentlig förvaltning samt förhållandet mellan utövare av den offentliga makten och enskilda medborgare gås igenom. Vidare följer en genomgång av reglerna om offentlighet och sekretess bestämmelserna. Kursen innehåller även träning i användandet av offentligrättslig juridisk metod.

Inom civilrätten behandlas översiktligt grundläggande personrätt, avtalsrätt och viss familjerätt, främst Föräldrabalken såsom god man, förvaltare och legala företrädare, föräldrar och barn, vårdnad samt underhåll.
Den allmänna straffrättens systematik behandlas liksom översiktligt förhållandet till andra länders straffrättsliga regler, bland annat problemet med olika kulturell påverkan på straffrätten.

Examinationsformer

Aktivt deltagande på seminarier och godkänd fältuppgift. Slutexamination sker i form av salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och en fältuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Skriftlig salstentamen (U-VG)
Seminarier och fältuppgift (U-G)

Den skriftliga salstentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RV1028.

Summary in English

Students in this course study basic law principles, consumer law, family law – children’s rights, criminal law, administrative law, rules on privacy.

Litteratur

Referenslitteratur