Kursplan

Kursplan: Socialrätt II

Kurskod: RV1047
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-30.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för förekommande rättsliga normer inom socialt arbete och använda det handlingsutrymme som ges samt se de begränsningar som de rättsliga normerna innebär
  • redogöra för de centrala socialrättsliga reglerna och andra rättsregler av särskild relevans för socialt arbete med barn, unga, föräldrar, äldre, funktionshindrade, överskuldsatta och unga kriminella personer.

Färdighet och förmåga

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:

  • genomföra en rättsutredning inom det socialrättsliga området med tillämpning av juridisk metod.
  • visa förmåga att självständigt följa socialrättens praxis hos både domstolar och myndigheter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande förmåga att värdera prejudikatsvärde av olika beslut och domar inom socialrätten.
  • visa grundläggande förmåga till att första de sociala teoriernas betydelse och påverkan på rättsreglerna inom socialrätten.

Innehåll

Kursen behandlar rättstillämpning i syfte att förmedla de kunskaper som krävs för att kunna fatta riktiga beslut i konkreta fall med ledning av generella normer.

Skillnad i handlingsutrymme för socialtjänsten mellan tvångsvård och frivillig behandling, dvs Socialtjänsten (SoB) kontra lagstiftning avseende tvångsvård gås igenom.

Vidare behandlas samhällets stödinsatser till personer med t ex ekonomiska problem. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) liksom lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) behandlas utifrån frågor avseende rättstillämpning, bevis och formell handläggning.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS) behandlas genom att jämförelser med socialtjänstlagen görs utifrån förarbeten och rättsfall.

Vidare behandlas översiktligt reglerna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

För samtliga avsnitt lägges särskild vikt vid användning och tillämpning av rättspraxis.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, genomförande av en rättsutredning och fältuppgift (1,5 hp). Individuell skriftlig slutexamination sker i form av salstentamen (6 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, rättsutredning och fältuppgift.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Skriftlig salstentamen (U-VG)
Seminarier, fältuppgift och rättsutredning (U-G)

Resultatet på den skriftliga salstentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Socialrätt I eller motsvarande

Övrigt

Ersätter RV1011.

Summary in English

Students in this course study social law, protection of minors , protection of addicts, protection of the disabled, laws for psychiatric care, and how to use court cases in specified fields of public law.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UY7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Socialrätt I eller motsvarande

Ansök

Ansök på Antagning.se