Kursplan

Kursplan: Grundkurs i IT-kriminologi

Kurskod: RV1052
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna hantera IT-kriminologiska frågeställningar.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa kunskap om och förståelse för de olika typerna av teorier som kriminologer använder sig av i samband med IT-brottslighet (1);
  • redogöra för betydelsen av cyberrymdens särdrag i fråga om att begå brott i jämförelse med det fysiska rummet (2);

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • identifiera och beskriva den kriminologiska dimensionen i vanligtvis förekommande frågeställningar i samband med IT-brottslighet (3);
  • tillämpa relevanta teorier för att förklara orsaker till IT-brottslighet (4);

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten på en grundläggande nivå

  • kritiskt kunna ta ställning till olika angreppssätt som kriminologer använder sig av (5).

Innehåll

Kursen behandlar den kriminologiska sidan av IT-brottslighet och skall ge svar på frågan varför människor begår brott med hjälp av informationsteknologi. Klassiska kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier bakom orsaker till brottslighet behandlas. Noggrant studeras den nya IT-kriminologiska teoribildningen. Kursen kombinerar de olika teoretiska förklaringsmodellerna med praktiska användningsfall, såsom exempelvis olika sorters hacking, cyberbullying och fildelning.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarieverksamhet (5 hp).

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom inspelade föreläsningar och obligatoriska seminarier. I övrigt bygger kursen på självstudier av kursmaterialet med stöd av en digital lärplattform.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • IT-rätt, grundläggande, Grundnivå 1, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter RV1035.
En större del av kursmaterialet är på engelska.

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop basic skills and knowledge in order to manage IT criminological issues. The course covers the criminological side of cyber crime and deals with the question of why people commit crime with the help of information technology. Classical criminology, psychological and sociological theories behind the causes of crime are dealt with. Even new IT criminological theories will be studied. The course combines the different theoretical explanation models with practical cases.

Litteratur

Referenslitteratur