Kursplan

Kursplan: Juridik för ingenjörer

Kurskod: RV1053
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter inom de civilrättsliga områden som är av betydelse för ingenjörer.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för den svenska rättsordningen, rättskälleläran samt juridisk metod (1);
  • visa kunskap om och förståelse för rättsreglerna inom det civilrättsliga området (2);

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • identifiera och beskriva civilrätten i frågeställningar av betydelse för ingenjörer (3);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa enklare civilrättsliga problem (4).

Innehåll

Kursen ger en introduktion till juridiken och behandlar de civilrättsliga områden som är av betydelse för ingenjörer. Områden som särskilt lyfts fram är allmän avtalsrätt och särskilda avtalstyper, immaterial- och marknadsrätt samt skadeståndsrätt, inklusive produktansvar.

Examinationsformer

Examinationsformer är skriftlig tentamen (3 hp) samt aktivt deltagande vid seminarieverksamhet (2 hp). Kursmålen (1), (2) och (4) examineras huvudsakligen genom skriftlig tentamen. Kursmål (3) examineras huvudsakligen genom seminarier.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Aktivt deltagande vid seminarieverksamhet, U-G.
För att få betyget VG i kursen krävs VG på skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop basic knowledge and skills in the areas of civil law which are relevant for engineers, such as the law of contract, intellectual property law, market law and tort law.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UXD
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se