Kursplan

Kursplan: Juridik för detaljhandel

Kurskod: RV1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det handelsrättsliga området.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för de rättsregler som är av relevans för detaljhandel, rättsordningen samt den juridiska metoden (1);
 • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom detaljhandelsområdet (2);
 • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art inom detaljhandelsområdet (3);
 • på en grundläggande nivå kritiskt reflektera över regler och juridiska argument som är av relevans för detaljhandeln (4).

Innehåll

Kursen ger en juridisk överblick över det civilrättsliga området. Förutom en allmän introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod, den allmänna rättsläran och grundläggande EU-rätt, innehåller kursen en genomgång av främst följande rättsområden:

 • Avtalsrätt
 • Köprätt, inklusive konsumenträtt
 • Associationsrätt
 • Marknadsrätt
 • Arbetsrätt
 • Fordringsrätt
 • Kredit- och obeståndsrätt

Examinationsformer

Examinationsformer är skriftlig tentamen samt aktivt deltagande vid seminarieverksamhet, inklusive inlämningsuppgift. Kursmålen (1) och (3) examineras huvudsakligen genom tentamen. Kursmålen (2) och (4) examineras huvudsakligen genom deltagandet i seminarier, inklusive inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget VG krävs VG på skriftlig tentamen. Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Betygsrapportering:

 • Skriftlig tentamen, 5 hp. U-VG
 • Aktivt deltagande i seminarier, inkl. inlämningsuppgift, 2,5 hp. U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter RV1036. Kursen överlappar delvis Handelsrättslig översiktskurs.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop knowledge, skills and attitudes as a basis for dealing with issues related to commercial law. The course provides a broad overview of the field of civil law. In addition to an introduction to general aspects of jurisprudence, the course deals with aspects such as contract law, consumer protection law, market law and other areas of relevance from a commercial perspective.

Litteratur

Referenslitteratur