Kursplan

Kursplan: Handelsrättslig översiktskurs

Kurskod: RV1058
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp: Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde: Juridiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det handelsrättsliga området.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse av de handelsrättsliga reglerna, rättsordningen samt den juridiska metoden (1);
 • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar inom det handelsrättsliga området (2);
 • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem inom det handelsrättsliga området (3);
 • på en grundläggande nivå kritiskt reflektera över handelsrättsliga regler och argument (4).

Innehåll

Kursen ger en bred juridisk överblick främst över det civilrättsliga området. Förutom en allmän introduktion till juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod, den allmänna rättsläran och grundläggande EU-rätt, innehåller kursen en genomgång av främst följande rättsområden:

 • Avtalsrätt
 • Köprätt, inklusive konsumenträtt
 • Skadeståndsrätt
 • Ekonomisk familjerätt
 • Associationsrätt
 • Fordringsrätt
 • Kredit- och obeståndsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Marknadsrätt
 • Arbetsrätt
 • Process- och straffrätt

Examinationsformer

Examinationsformer är skriftlig tentamen samt aktivt deltagande vid seminarieverksamhet, inklusive inlämningsuppgifter. Kursmålen (1) och (3) examineras huvudsakligen genom tentamen. Kursmålen (2) och (4) examineras huvudsakligen genom deltagandet i seminarier, inklusive inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För betyget VG krävs VG på skriftlig tentamen. Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Betygsrapportering:

 • Skriftlig tentamen, 10 hp. U-VG
 • Aktivt deltagande i seminarier, inkl. inlämningsuppgifter, 5 hp. U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ersätter RV1006 och RV1017 och överlappar delvis kursen Juridik för detaljhandel, 7,5 hp.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop knowledge, skills and attitudes as a basis for dealing with issues related to business law. The course provides a broad overview primariliy of the field of civil law. In addition to an introduction to general aspects of jurisprudence, the course deals with aspects such as contract law, tort law, market law, intellectual property law, labour law, company law, real estate law and other areas of relevance from a commercial perspective.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UY3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VLX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet