Kursplan

Kursplan: Ryska II: Samtida rysk litteratur och kultur

Kurskod: RY1015
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-10-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-13.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Introduktion,  5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra i stora drag för utvecklingen inom den ryska litteraturen och kulturen från mitten av 1980-talet fram till idag
 • diskutera postmodernistiska riktningar i Ryssland och resonera kring dem
 • förklara de politiska och ideologiska faktorer som kan ha påverkan på den samtida ryska kulturens utveckling.

2.
Litterär text,  5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt analysera innehållet i de valda samtida ryska texter (prosa, poesi och essäer)
 • tolka de valda litterära ryska texterna muntligt och skriftligt ur samhällig kontext
 • redogöra för språkdebatten under de senaste två decennierna
 • diskutera uppläsningar av lättare ryska litterära texter.

Innehåll

-

Delkurser

1.
Introduktion,  5 högskolepoäng

Kursen fokuserar på transformationen av den ryska litteraturen och kulturen från och med 1980-talet fram till idag. Övergången från det sensovjetiska till det postsovjetiska samhället kommer att diskuteras genom analys av valda litterära och visuella verk. Den studerande lär sig om enskilda författare och konstnärer genom studier av ett urval representativa verk i översättning och litteraturvetenskapliga artiklar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt intermedialitet, dvs samspel mellan litteratur och andra media, som t ex musik och film.

2.
Litterär text,  5 högskolepoäng

Under kursens gång läses ett urval av texter av de författare som behandlas i Delkurs 1 samt ett urval av poesi. Texterna studeras intensivt och kommenteras ur språkligt och litterärt perspektiv, samt relateras till den ryska samtida kulturen. Särskild uppmärksamhet ges ordförråd och morfologisk analys. Stilistiska frågor kring muntlig/skriftlig norm, det normativa och det ickenormativa kommenteras i samband med läsningen. Hörförståelsen tränas i samband med dramatiserade uppläsningar.

Examinationsformer

Examination sker kontinuerligt genom obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig bedömning under online-seminarier.

Arbetsformer

För Delkurs 1 används svenska och/eller engelska som undervisningsspråk. Ryska används i Delkurs 2 som undervisningsspråk samt svenska och/eller engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska online seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 hp i ryska på Grundnivå 1.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Introduktion,  5 högskolepoäng

 • Sorokin, Vladimir. (2011) Day of the Oprichnik. Farrar Straus Giroux. (208 s). ISBN 9780374134754
 • Ulitskaya, Ludmila, trans. Arch Tait. (2005) Sonechka: A Novella and Stories. New York. (250 s).
 • Yurchak, Alexei. (2006) Everything Was Forever, Untill It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton University Press. (352 s). ISBN 9780691121178
 • 2.
  Litterär text,  5 högskolepoäng

Referenslitteratur

  Delkurser

  1.
  Introduktion,  5 högskolepoäng

 • Epstein, Mikhail. (1995) After the Future. The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Massachusets University Press. (394 s). ISBN 0870239740
 • Groys, Boris. (2010) History Becomes Form. Moscow Conceptualism. MIT Press, Cambridge. (224 s). ISBN 9780262014236
 • Ljunggren, Anna & Rotkirch, Kristina. (2008) Russian Authors interviewed by Kristina Rotkirch. Glas, Moscow. ISBN 978-5-7172-0084-4
 • Marsh, Rosalinf. (1998) Women and Russian Culture. Projections and Self-Perceptions. Bergham Books, New York. (288 s). ISBN 978-1-57181-913-0
 • Pelevin, Viktor. (2002) Omon Ra. Faber&Faber, London. (160 s). ISBN 9780571177981
 • 2.
  Litterär text,  5 högskolepoäng

 • Кузнецов, А. С.. (2000) Большой Толковый Словарь Русского Языка. Норинт. (1536 s).