Kursplan

Kursplan: Ryska I: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

Kurskod: RY1028
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva kortare texter om vardagliga teman på ryska
  • översätta enklare texter från svenska/engelska till ryska och från ryska till svenska/engelska
  • använda de grundläggande grammatiska begreppen
  • visa grundläggande kunskap om rysk aspektlära
  • visa grundläggande kunskap om rörelseverb i ryskan
  • redogöra för ryska kasus med utgångspunkt i deras semantiska och syntaktiska funktioner
  • identifiera och använda vanligt förekommande böjningsmönster
  • analysera och förklara den grammatiska strukturen i enklare meningar.

Innehåll

Under kursen utvecklar den studerande förmågan att behärska och analysera det ryska språkets struktur genom grammatiska övningar i kasus, verbaspekt och rörelseverb.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig muntlig examination samt i form av skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska tillsammans med ryska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av gruppövningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik - 5 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet - 5 hp

För att få betyget VG för hela kursen krävs VG på båda momenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ryska för nybörjare I, 7,5 hp, Ryska för nybörjare II, 7,5 hp och Ryska för nybörjare III, 15 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 3 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter RY1022.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZM
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Ryska för nybörjare I, 7,5 hp, Ryska för nybörjare II, 7,5 hp och Ryska för nybörjare III, 15 hp på grundnivå 1, eller Ryska steg 3 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se