Kursplan

Kursplan: Ryska för nybörjare I

Kurskod: RY1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • ställa och besvara enklare frågor på ryska med anknytning till vissa vardagliga situationer
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans ljudsystem och uttala de ryska språkljuden korrekt
  • läsa och skriva det ryska alfabetet samt skriva rysk text på dator
  • använda grundläggande grammatiska termer och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • läsa korta enklare texter på ryska om vardagliga ämnen.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment. Båda momenten innehåller träning i språkfärdigheter som hör-, tal-, och läsförståelse samt skrivträning. Grammatikstudier ingår till viss del för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur.
Inom moment 1 (Grundläggande språkfärdighet I, 5 hp) tränas framför allt muntlig färdighet och hörförståelse, men det förekommer även läs- och skrivövningar. Vidare omfattar momentet arbete med det ryska alfabetet och ett elementärt ryskt ordförråd.
Moment 2 (Fonetik och ljudsystem, 2,5 hp) behandlar det ryska språkets ljudlära. Praktiska övningar i uttal och intonation ingår.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan utgör undervisningsspråk i så hög grad som möjligt. Undervisningen sker i form av examinerande seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Grundläggande språkfärdighet I - 5 hp
Moment 2: Fonetik och ljudsystem - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZG
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se