Kursplan

Kursplan: Ryska för nybörjare II

Kurskod: RY1031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå en rysk talare som talar långsamt och tydligt, och som berör bekanta ämnen
  • samtala på ryska om vardagliga ting
  • läsa och skriva enklare ryska texter såsom exempelvis korta dialoger
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt
  • självständigt söka information och använda lämpliga hjälpmedel för detta.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment.
Under moment 1 (Grundläggande språkfärdighet II, 5 hp) tränas studentens muntliga färdighet genom dialoger som behandlar ryskt vardagsliv, exempelvis familjeliv, matvanor, arbete och fritid. Vidare ingår läsningen av kortare texter samt olika hör-, uttals- och skrivövningar. Momentet omfattar även arbete med grundläggande grammatiska strukturer.
I moment 2 (Läsförståelse, 2,5 hp) tränar och förbättrar studenten den grundläggande läsfärdigheten och tillägnar sig ett elementärt ryskt basordförråd.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan utgör undervisningsspråk i så hög grad som möjligt. Undervisningen sker i form av examinerande seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Grundläggande språkfärdighet II - 5 hp
Moment 2: Läsförståelse - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ryska för nybörjare I, 7,5 hp grundnivå 1, eller Ryska steg 1 från gymnasiet, eller motsvarande kunskaper
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur