Kursplan

Kursplan: Ryska för nybörjare I och II

Kurskod: RY1032
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • skriva det ryska alfabetet samt skriva rysk text på dator
  • förstå en rysk talare som talar långsamt och tydligt och som berör bekanta ämnen
  • samtala om vardagliga ting på ryska
  • läsa och skriva enklare texter om vardagliga ämnen på ryska
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans ljudsystem samt uttala de ryska språkljuden korrekt
  • tillämpa de grundläggande grammatiska termerna och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • använda delar av språkets basgrammatik korrekt
  • självständigt söka information och använda lämpliga hjälpmedel för detta.

Innehåll

Kursen, som är uppdelad i tre moment, fokuserar på språkfärdigheter som hör-, tal- och läsförståelse samt skrivträning. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur.
Moment 1 (Fonetik och ljudsystem, 2,5 hp) behandlar det ryska språkets ljudlära. Praktiska övningar i uttal och intonation ingår.
I moment 2 ( Grundläggande språkfärdighet, 10 hp) tränas studentens muntliga färdighet genom dialoger som behandlar ryskt vardagsliv. Vidare ingår läsningen av kortare texter samt olika hör-, uttals- och
skrivövningar. Momentet omfattar även arbete med grundläggande grammatiska strukturer.
I moment 3 (Läsförståelse, 2,5 hp) tränar och förbättrar studenten den grundläggande läsfärdigheten och tillägnar sig ett elementärt ryskt basordförråd.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning samt ett avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk medan ryskan utgör undervisningsspråk i så hög grad som möjligt. Undervisningen sker i form av examinerande seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Fonetik och ljudsystem - 2,5 hp
Moment 2: Grundläggande språkfärdighet - 10 hp
Moment 3: Läsförståelse - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1010.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:14

Ansök

Ansök på Antagning.se