Kursplan

Kursplan: Ryska: Kandidatexamensarbete

Kurskod: RY2014
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna planera och genomgöra ett självständigt vetenskapligt arbete och för detta ändamål utan svårighet använda sig av material på ryska. Detta sker genom en undersökning av en problemställning, relaterad till rysk litteratur, rysk lingvistik eller rysk kultur.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån praktisk och teoretisk kunskap formulera relevanta frågeställningar och planera en inom en viss tidsram genomförbar vetenskaplig undersökning
  • med hjälp av vedertagna vetenskapliga metoder göra självständiga analyser och tolkningar av det valda materialet
  • argumentera för styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv och på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
  • visa god förtrogenhet med ett vetenskapligt skrivsätt och kunna disponera en uppsats väl samt ha förmåga att redovisa litteratur och andra källor på ett stringent sätt
  • visa god förtrogenhet med litteratursökning via bibliotekskataloger och olika typer av databaser
  • aktivt delta i en akademisk debatt genom att ge konstruktiv kritik på andra studenters uppsatser samt hantera andras kritik av egen uppsats sakligt.

Innehåll

Uppsatsens inriktning och ämne väljs i samråd med handledare. De studerande ska inom kursens ram författa en uppsats på 10000 - 15000 ord. Uppsatsen kan skrivas på ryska, svenska eller engelska. Uppsatsen ska försvaras vid offentligt online seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författande av ett vetenskapligt examensarbete, försvarande av texten samt opponering av en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen består av metodseminarier och individuell handledning. Som undervisningsspråk används ryska, svenska eller engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 150 hp på grundnivå, varav 120 hp i ryska, av vilka 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter RY2011.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]150 hp på grundnivå, varav 120 hp i ryska, av vilka 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se