Kursplan

Kursplan: Ryska III: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

Kurskod: RY2015
Poäng: 10 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om satstyper i ryskan
  • redogöra för karaktäristiska skillnader mellan olika satsdelar och beskriva deras funktioner i ryskan
  • tillämpa relevanta syntaktiska konstruktioner vid översättning av utvalda texter till ryska samt använda ryska konjunktioner på ett korrekt sätt
  • visa grundläggande kunskaper om ryskans stilistiska drag vid översättning av utvalda texter till ryska
  • utforma egna texter på ryska av olika stilistisk karaktär.

Innehåll

Under kursens gång utvecklar den studerande förmågan att utföra syntaktisk analys av valda ryska texter utifrån ett teoretiskt perspektiv. Genom praktiska övningar (översättningar och egna texter) får den studerande tillämpa kunskaper om rysk satslära samt ryskans interpunktionsregler. Därtill fördjupar studenten sina kunskaper om ordföljden i ryskan och dess stilistiska egenskaper. Kursen ger inblick i historisk syntax och utvecklingen av ryskans olika stilarter.

Examinationsformer

Examination sker i form av muntliga redovisningar vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Svenska/engelska och ryska används som undervisningsspråk. Undervisning sker i form av examinerande och obligatoriska online-seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ryska II: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 15 hp och Ryska II: Grammatik, 5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter RY2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur