Kursplan

Kursplan: Ryska III: Den ryska modernismen och revolutionen

Kurskod: RY2016
Poäng: 5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för huvuddragen i den ryska modernismen vad gäller strömningar, genrer, stil och återkommande teman
  • redogöra för den samhälleliga och politiska kontext som var av betydelse för modernistisk litteratur i Ryssland
  • utifrån goda teoretiska kunskaper göra analyser och tolkningar av valda modernistiska verk (prosa såväl som poesi) i översättning med hänsyn till deras historiska och politiska betydelse för den ryska kulturen
  • kritiskt diskutera i tal och skrift ett urval vetenskapliga texter kring rysk modernism.

Innehåll

Under kursens gång studeras den ryska modernismen och dess viktigaste strömningar: symbolismen, futurismen och akmeismen. Interaktionen mellan olika konstarter uppmärksammas. Modernismens utopiska vision och avantgardets roll i den ryska revolutionen studeras ingående. Ett urval av vetenskapliga artiklar med anknytning till de lästa skönlitterära texterna och studerade kulturella fenomen läses i översättning. Inom kursens ramar övas förmågan att muntligt och skriftligt analysera olika slags källor samt hantera komplexa företeelser och frågeställningar.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier och en avslutande skriftlig essä på ca 5 sidor. Essän kan skrivas på svenska eller engelska. Ämnet väljs i samråd med lärare.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp inom humaniora eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter RY2009.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V9Q
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v47, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]60 hp inom humaniora eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se