Kursplan

Kursplan: Ryska III: Ryska språkets historia: Från näverbrev till Twitter

Kurskod: RY2018
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Ryska (RYA)
Ämnesgrupp: Ryska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för det ryska språkets framväxt och de viktigaste perioderna i dess utveckling
  • analysera det fornryska språkets fonologiska system och grammatiska struktur i relation till modern ryska
  • resonera kring den moderna ryskans fonetiska, grammatiska och syntaktiska egenskaper ur ett historiskt perspektiv
  • diskutera hur andra språk inverkat på det ryska språket under olika perioder av dess utveckling
  • analysera de viktigaste lexikala, grammatiska och syntaktiska förändringar som kännetecknat det ryska språkets utveckling under de senaste decennierna.

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om det ryska språkets framväxt i relation till andra slaviska samt indoeuropeiska språk. Inom kursen diskuteras språkförhållanden i det medeltida Ryssland (sk diglossi mellan kyrkslaviska och ryska) och fornryskans grundläggande drag i jämförelse med modern ryska. De studerande får därtill bekanta sig med centrala perioder i det litterära ryska språkets utveckling i relation till dess politiska, sociala och kulturella bakgrund. Under kursens gång läses och analyseras ett antal representativa källtexter från olika historiska epoker. Vid arbetet med dagsaktuella texter (inklusive internetgenrer) tillägnar sig de studerande fördjupade kunskaper om de språkförändringar som ägt rum under de senaste decennierna samt de viktigaste tendenserna inom ryskans utveckling idag.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig muntlig bedömning under seminarier samt en avslutande skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Ryska används som undervisningsspråk. Svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisning sker i form av examinerande online-seminarier där studenten förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se