Kursplan

Kursplan: Välfärdsinsatser och brukarperspektiv i socialt arbete

Kurskod: SA1021
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om välfärdsinsatser på individ-, grupp- och samhällsnivå och få en förståelse för samspelet mellan sociala problem, livsvillkor, och brukares behov.

Kursen består av två moment, ett campusförlagt moment om 9 högskolepoäng och ett verksamhetsförlagt moment om 6 högskolepoäng.

Moment 1. Campusförlagd utbildning 9 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete med barn, ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionshinder och skilda etniska grupper
 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete med problemområdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik
 • visa grundläggande kunskaper om förhållandet mellan välfärdspolitik och brukares behov, rättigheter och skyldigheter samt sådana intressekonflikter som kan uppstå.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmågan att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete riktade mot målgrupperna barn, ungdomar, familjer, äldre, etniska grupper och personer med funktionshinder
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över hur lagar och författningar innom det sociala välfärdsområdet påverkar brukare
 • visa förmågan att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete inom problemområdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i vilken betydelse det personliga och profesionella förhållningssättet har för mötet med brukare
 • visa grundläggande förmåga att kunna värdera intressekonflikter och spänningar som kan uppstå i relationen mellan välfärdspolitik och olika brukare behov, rättigheter och skyldigheter.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i egen personlig utveckling och professionellt förhållningssätt
 • visa grundläggande kunskaper om och kunna ge exempel på etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • kunna redogöra för grundläggande metoder och arbetssätt som tillämpas i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, etiska-, köns-, och brukarperspektiv får för deras tillämpning.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förmåga att ta ansvar för egen personlig och professionell utveckling
 • visa grundläggande färdigheter i att tillämpa metoder och arbetssätt i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, etiska-, köns-, och brukarperspektiv får för deras tillämpning
 • visa grundläggande förmåga att tillämpa relevanta författningar och juridiska regelverk inom det sociala området
 • visa förmåga att under handledning självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • identifiera och värdera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • visa grundläggande insikter i möjligheter och problem med att integrera akademiska kunskaper i det sociala arbetets praktik
 • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över den egna personlighetens betydelse för ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Innehåll

Innehåll moment 1. Campusförlagd utbildning
Momentet belyser välfärdssamhällets insatser och vad ett brukarperspektiv innebär i socialt arbete. Medborgares och brukares rättigheter och skyldigheter kring välfärden analyseras och diskuteras med utgångspunkt från organisationsperspektiv och brukarperspektiv. I delkursen studeras socialt arbete med olika målgrupper som ungdomar, familjer, äldre, olika etniska grupper, personer med funktionshinder, samt olika problemområden som arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik. Intressekonflikter i mötet mellan brukare och välfärdsinstitutionerna behandlas också, liksom potentiella hinder och resurser i samverkan mellan skilda välfärdsinstitutioner respektive professioner.

Innehåll moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning
I momentet behandlas etiska aspekter på yrkesrollen, professionen och det sociala arbetets praktik. Tillämpningen av relevanta författningar inom det sociala verksamhetsområdet är ett annat tema. I detta moment ges också som ett led i den personliga och professionella utvecklingen möjlighet att självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Examinationsformer

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng examineras genom sju seminarer, sex skriftliga redovisningar samt en skriftlig hemtentamen.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng examineras via genomförd och bedömd fältstudieperiod, ett fältseminarium samt en skriftlig fältuppgift.

Arbetsformer

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng; arbetsformer är föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter samt grupparbete.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng; arbetsformer består av fältstudier under handledning, fältseminarium samt fältuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 hp. U - VG
 • Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp. U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå från ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursplanen ingår i socionomprogrammet.

Kursen ingick i huvudområdet socialt arbete på grundnivå till och med 2016-01-24.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och VFU-ansvarig eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V9M
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå från ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se