Kursplan

Kursplan: Socialt arbete ur ett flerdimensionellt perspektiv

Kurskod: SA1022
Poäng: 22,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2013-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-01-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om teorier och metoder inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt utveckla färdigheter att tillämpa utredande, förebyggande, stödjande och behandlande arbetsmetoder.

Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första delkursen Barn, familj samt missbruksproblem, 15 högskolepoäng, består av två moment, ett campusförlagt moment om 9 högskolepoäng, och ett verksamhetsförlagt moment om 6 högskolepoäng. Den andra delkursen utgörs av valbara kurser; Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng och Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng.

Delkurser

1.
Barn, familj samt missbruksproblem,  15 högskolepoäng

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa kunskap om barns behov för att kunna bedriva professionellt socialt arbete
 • förstå, beskriva och utreda barnets sociala situation utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv
 • visa kunskap om hur man bedömer barnets sociala situation utifrån ett familjeperspektiv
 • beskriva olika utredningsmodeller och andra arbetsmetoder i den sociala barnavården
 • visa insikt i relationen mellan samhällets stöd och situationen för familjer med barn med funktionshinder och barn i behov av särskilt stöd
 • visa kunskap om olika typer av missbruk och förstå missbruk i förhållande till kön, ålder, klass, och etnicitet
 • beskriva utrednings- och andra arbetsmetoder inom missbruksvård
 • förstå människors behov av insatser ur ett flerdimensionellt perspektiv.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • bedöma barns behov och föräldrarnas omsorgsförmåga
 • bedöma människors behov av sociala insatser vid missbruk
 • visa förmåga att tillämpa relevanta lagar och författningar innom det sociala välfärdsområdet
 • visa förmåga att i text dokumentera sociala utredningar i ärenden som rör barnavård, missbruksvård och personer med funktionshinder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmåga att värdera olika arbetsmetoder i socialt arbete i förhållande till individer, familjer och grupper
 • visa insikt i och värdera olika perspektiv på och förklaringar till missbruk och beroende
 • visa förmåga att med en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar
 • visa förmåga att reflektera över hur de egna personliga värderingarna rörande missbruk, föräldrars omsorgsförmåga samt barn som far illa inverkar på möjligheterna att bedriva professionellt socialt arbete

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • förstå den egna personens betydelse i det sociala arbetets praktik
 • visa kunskap om och förståelse för människors skilda sociala behov och hur dessa kan tillgodoses.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmåga att arbeta självständigt under handledning
 • visa förmåga att utveckla färdigheter i samtal med brukare och klienter
 • visa förmåga att tillämpa gällande författningar och juridiska regelverk inom det sociala området
 • kunna integrera och tillämpa teoretisk kunskap i det praktiska sociala arbetet
 • visa förmåga att förstå, utreda, bedöma och dokumentera sociala behov.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmåga till empatiskt, etiskt och reflektivt förhållningssätt
 • visa förmåga till personlig utveckling och fördjupning av den yrkesmässiga identiteten
 • omsätta sina teoretiska kunskaper i handling och värdera sitt handlande.

2.
Valbara kurser,  7,5 högskolepoäng

Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa kunskap om och förståelse för barns behov
 • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan barn och föräldrar, samt mellan familj och omgivande samhälle
 • visa insikt i hur en eller flera familjemedlemmars funktionshinder påverkar förhållanden inom en familj
 • redogöra för perspektiv på och metoder för socialt arbete med barn, familjer, anhöriga och nätverk
 • beskriva hur kommunikation och samtal är en integrerad del i behandlande och stödjande arbete med barn och familjer.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt socialt arbete med barn och familjer
 • visa förmåga att genomföra stödjande och behandlande insatser i familjearbete
 • visa förmåga att tillämpa samtalsmetoder som en integrerad del i arbetet med barn och familjer
 • visa förmåga att genomföra nätverksarbete med barn, familjer och andra professionella.

Värderingsfömåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa insikt i förhållningssätt som främjar professionell samverkan och kommunikation
 • visa förmåga att bedöma och analysera barns och familjers behov av sociala välfärdsinsatser utifrån ett helhetsperspektiv
 • visa förmåga att reflektera över hur de egna personliga värderingarna rörande familjer och deras funktion inverkar på förmågan att bedriva professionell socialt arbete.

Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om begrepp och teorier om etnicitet och kultur, samt etnisk segregation och diskriminering
 • redogöra för svensk migrations- och integrationspolitik, samt deras historia
 • visa grundläggande kunskaper om och förståelse för livssituationen för etniska grupper i exil
 • visa kunskaper om och förståelse för livssituationen i Sverige för personer med utländsk bakgrund
 • redogöra för teorier om och metoder för interkulturellt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • tillämpa grundläggande metoder i interkulturellt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa förmåga att diskutera och tillämpa begrepp och teorier om kultur, etnicitet och identitet i förståelsen av personer tillhörande etniska minoritetsgrupper
 • kritiskt diskutera olika begrepp och teorier om etnisk diskriminering, samt deras tillämpning
 • visa grundläggande förmåga att identifiera fall av direkt och indirekt etnisk diskriminering enligt gällande lagstiftning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa grundläggande insikt i och förmåga att reflektera över den egna etniska och kulturella bakgrunden, samt dess potentiella inverkan på bemötandet av andra människor
 • visa förmåga att uppmärksamma och reflektera över egna stereotyper av och fördomar om olika etniska grupper
 • visa grundläggande förmåga att bedriva kultursensitivt socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att uppmärksamma och värdera konflikter och spänningar mellan olika värdesystem.

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser varav en med två valbara kurser.

Delkurser

1.
Barn, familj samt missbruksproblem,  15 högskolepoäng

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng

Detta moment innehåller två teman: socialt arbete med barn och familjer, samt socialt arbete och missbruksproblem. Under det första temat studeras barns behov och föräldrars omsorgsförmåga, situationen för familjer med barn med funktionshinder, samt utredande och behandlande metoder i barnavårdsarbetet. Under det andra temat behandlas socialt arbete med personer med missbruksproblematik. Här ingår kunskaper om situationen för personer med missbruksproblematik och eventuella psykiska problem, samt kunskaper om och i utredande och behandlade metoder för personer med beroendeproblematik. Under detta tema diskuteras även begreppen bruk, missbruk och beroende. I delkursen behandlas aktuell lagstiftning inom socialt arbete med barn och familjer, samt personer med missbruksproblem.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng

I detta moment behandlas utredning och bedömning av samt insatser för människors med skilda sociala behov.

2.
Valbara kurser,  7,5 högskolepoäng

Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas teorier och perspektiv på praktiskt socialt arbete med barn, familj och nätverk. I delkursen ingår vidare kunskaper om stödjande och behandlande insatser samt kommunikativa metoder i familjearbetet. Kursen berör även förhållandena i familjer i vilka en eller flera familjemedlemmar har funktionshinder.

Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar socialt arbete och socialt omsorgsarbete i ett mångkulturellt samhälle. I delkursen belyses begrepp och teorier om kultur, etnicitet och diskriminering, samt livssituationen i Sverige för personer med utländsk bakgrund. Delkursen behandlar även teorier och metoder för interkulturellt socialt arbete och socialt omsorgsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Examinationsformer

Delkurs 1. Barn, familj samt missbruksproblem, 15 högskolepoäng

 • Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng examineras genom fem seminarier/ övningar, en skriftlig hemtentamen samt en skriftlig salstentamen.
 • Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng examineras via genomförd och bedömd fältstudieperiod, en skriftlig fältuppgift samt två fältseminarier.

Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng examineras genom tre seminarier och en skriftlig fältuppgift, två samtalsövningar samt en skriftlig hemtentamen.
 • Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng examineras genom tre seminarier, tre skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Delkurs 1. Barn, familj samt missbruksproblem, 15 högskolepoäng

 • Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 högskolepoäng; arbetsformer är föreläsningar, seminarier, samt övningar.
 • Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng; arbetsformer är fältstudier under handledning, samt fältuppgifter och fältseminarier.

Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng; arbetsformer är föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter, samt övningar i samtalsmetodik.
 • Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng; arbetsformer är föreläsningar, seminarier, samt skriftliga uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

Delkurs 1. Barn, familj samt missbruksproblem, 15 högskolepoäng

 • Moment 1. Campusförlagd utbildning, 9 hp. U - VG
 • Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp. U - G

Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt arbete med barn och familj, 7,5 hp. U - VG
 • Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 hp. U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd från moment 1 på delkurs 1 samt väl godkänd på någon av de valbara kurserna i delkurs 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
 • Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i socionomprogrammet.

Kursen ingick i huvudområdet socialt arbete på grundnivå till och med 2016-01-24.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och VFU-ansvarig eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Ändring av utbildningsområde till 50% SA och 50% VÅ från och med höstterminen 2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UY2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se