Kursplan

Kursplan: Socialt arbete som profession

Kurskod: SA1024
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2013-06-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-01-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om välfärdspolitiska insatser och utveckla förståelse för socialt arbete som ämne och profession i teori och praktik. Ytterligare övergripande mål är att den studerande ska förstå samspelet mellan sociala problem och behov på individ-, grupp- och samhällsnivå samt börja utvecklas personligt och professionellt.

Kursen består av två moment, ett campusförlagt moment om 12 högskolepoäng och ett verksamhetsförlagt moment om 3 högskolepoäng.

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 12 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • redogöra för grundläggande kunskaper om nationellt och internationellt socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper om socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • på ett grundläggande sätt redogöra för det sociala arbetets organisering inom offentlig och frivilligsektor
 • visa grundläggande förståelse för det sociala arbetets politiska och ekonomiska villkor
 • på ett grundläggande sätt problematisera och redogöra för det sociala arbetets och den sociala omsorgens utveckling i förhållande till akademisering och professionalisering, samt hur mål och metoder utvecklats i ett historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper om och förståelse för innebörden av mänskliga rättigheter och barnrättsperspektiv i socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper om vilka sociala problem och behov som finns på olika nivåer i samhället samt visa grundläggande förståelse för hur dessa behov kan tillgodoses.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmågan att tillämpa grundläggande metoder i socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att applicera ett vetenskapligt, professionellt och analytiskt förhållningssätt på sociala problem, brukares behov samt lösningar av sociala problem
 • visa grundläggande förmåga att applicera livslopps-, köns-, etnicitets-, makt-, barn-, och brukarperspektiv i analyser av sociala problem och insatser på individ-, grupp-, och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i etiska frågor och dilemman grundade i det sociala arbetets värdegrund samt vilka konsekvenser detta får för ett professionellt förhållningssätt
 • visa grundläggande insikter i personlig utveckling och ett professionellt förhållningssätt
 • visa grundläggande förmåga att värdera möjligheter och problem som rör samverka med andra professioner.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 3 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förståelse för betydelsen av en egen personlig och professionell utveckling
 • visa grundläggande kunskaper om organisationer inom det sociala välfärdsområdet avseende verksamhetsmål, funktioner och samverka
 • visa grundläggande kunskaper om det sociala arbetets olika yrkesroller.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förmåga att ta ansvar för egen personlig och professionell utveckling
 • visa prov på att på ett grundläggande sätt applicera teoretisk kunskap på erfarenheter gjorda under den verksamhetsförlagda utbildningen
 • visa grundläggande förmåga att arbeta i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över det egna personliga och professionella förhållningssättet i socialt arbete
 • visa grundläggande insikter i möjligheter och problem med att integrera akademiska kunskaper i det sociala arbetets praktik.

Innehåll

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 12 högskolepoäng

I momentet behandlas socialt arbete som profession och som kunskaps-, forsknings- och utbildningsområde. Socialt arbete belyses i ett nationellt och internationellt perspektiv. I kursen behandlas det sociala arbetets och den sociala omsorgens historia, mål och värdegrunder samt etiska förhållningssätt i bemötande med brukare. Det sociala arbetets organisation, villkor för professionalisering, professionskunskap och vetenskapligt förhållningssätt presenteras. I kursen belyses även olika metoder för att kunna analysera och lösa sociala problem och brukares behov.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 3 högskolepoäng

I momentet ingår studier av skilda organisationer och yrkesroller inom det sociala välfärdsområdet. Det sociala arbetets yrkesmässiga utveckling belyses och diskuteras i relation till den egna personliga och professionella utvecklingen.

Examinationsformer

I den campusförlagda utbildningen sker examination genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och hemtentamen. Slutexamination sker i form av salstentamen. Obligatorisk närvaro vid seminarier. I den verksamhetsförlagda utbildningen sker examination via genomförd och bedömd fältstudieperiod samt skriftliga fältuppgifter. Närvaro vid fältseminarium är obligatorisk.

Arbetsformer

Arbetsformer i den campusförlagda utbildningen är föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Arbetsformer i den verksamhetsförlagda utbildningen fältstudier under handledning, fältseminarium samt fältuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Campusförlagd utbildning; Inlämningsuppgifter, hemtentamen, salstentamen, 12 hp. U - VG
 • Verksamhetsförlagd utbildning; Fältstudier, 3 hp. U - G

För att nå betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på campusförlagd utbildning och godkänd på verksamhetsförlagd utbildning.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från Socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursplanen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar SA1014.

Kursen ingick i huvudområdet socialt arbete på grundnivå till och med 2016-01-24.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur