Kursplan

Kursplan: Socialt arbete som profession

Kurskod: SA1045
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • på en grundläggande nivå redogöra för olika synsätt på vad socialt arbete är
 • visa grundläggande kunskaper om utvecklingen av socialt arbete som profession och ämne
 • redogöra för grundläggande kunskaper om mål, metoder och teorier inom socialt arbete
 • visa grundläggande förståelse av innebörden av professionalitet och ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete
 • redogöra för grundläggande kunskaper om etik och mänskliga rättigheter.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förmåga att beskriva och förstå socialt arbete utifrån forskning, samt utifrån brukares och professionellas erfarenheter
 • visa begynnande förmåga att reflektera över sin egen personliga och professionella utveckling
 • använda och referera till vetenskapliga och andra källor på ett tydligt och systematiskt sätt i enlighet med ett vedertaget system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande insikt i betydelsen av forskning, brukarperspektiv samt personlig och professionell utveckling för ett hållbart socialt arbete
 • visa grundläggande förmåga att inta ett professionellt förhållningssätt i förståelsen av andra människors levnadsvillkor och levnadsval
 • visa grundläggande förmåga att identifiera och analysera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete.

Innehåll

Kursen är en introduktion till socialt arbete som profession. Kursen behandlar grundläggande frågor av betydelse för utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt i praktiskt socialt arbete. I kursen introduceras och diskuteras olika synsätt på vad socialt arbete är, mål, metoder och teorier i socialt arbete, vad som utmärker ett professionellt förhållningssätt, samt begrepp och teorier inom etik och mänskliga rättigheter. Kursen behandlar även betydelsen av forskning, brukarperspektiv och personlig och professionell utveckling för utvecklandet av ett hållbart socialt arbete.

Examinationsformer

Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, samt individuell salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
 • Seminarier, 2 hp, U-G
 • Salstentamen, 4 hp, U-VG
 • Personlig och professionell utveckling (PPU),1,5 hp, U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet.

Summary in English

Knowledge and understanding

After completion of the course the student shall be able to

 • at a basic level describe different ideas of what social work is
 • show basic knowledge of the development of social work as a profession and as a subject
 • show basic knowledge about goals, methods and theories in social work
 • show a basic understanding of the meaning of professionalism within social work
 • give an account of basic knowledge about ethics and human rights.

Abilities and capabilities

After completion of the course the student shall be able to

 • show a basic ability to describe and understand social work as based on research and experiences of clients and professionals
 • show a basic ability to reflect upon his or her own personal and professional development
 • use and refer to scientific and other sources in a clear and systematic way in accordance to an established format (the APA-format).

Values and attitudes

After completion of the course the student shall be able to

 • show a basic insight into the role and significance of research, the experiences and perspectives of clients, and personal and professional development for social work that is sustainable
 • show a basic ability to view and understand other people`s life situations and life choices from a professional perspective
 • show a basic ability to identify and analyse ethical problems and dilemmas within social work in practice.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:70
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper