Kursplan

Kursplan: Samverkan och kommunikation i socialt arbete

Kurskod: SA2017
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2013-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-11-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-01-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande skall vidga och fördjupa sina kunskaper och färdigheter om socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studenten skall även utveckla sådana färdigheter som krävs för att kunna använda de förvärvade teoretiska kunskaperna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första delkursen, Delkurs 1, Samverkan och kommunikation i socialt arbete, 22,5 högskolepoäng, består av två moment, ett campusförlagt moment om 7,5 högskolepoäng och ett verksamhetsförlagt moment om 15 högskolepoäng.

I delkurs 2 väljer studenten en av följande kurser: Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 högskolepoäng eller Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 högskolepoäng.

Delkurser

1.
Samverkan och kommunikation i socialt arbete,  22,5 högskolepoäng

Delkursen består av två moment:

Moment 1. Campusförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • beskriva hur samverkan inom en organisation och mellan olika organisationer påverkar möjligheten att utföra professionellt socialt arbete
 • redogöra för hur kommunikation och makt påverkar sociala relationer och olika förhållanden inom och mellan organisationer

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • i ett teoretiskt perspektiv analysera hinder och diskutera möjligheter för samverkan och kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • värdera vilka konsekvenser lagstiftningsmässiga, organisatoriska och professionella hinder kan få för samverkan och kommunikation.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • redogöra för och kritiskt reflektera över yrkeskunskap och praxisbegrepper samt vad ett professionellt förhållningssätt innebär
 • visa förståelse för hur organisatoriska förutsättningar kan utgöra hinder eller möjligheter för samverkan och kommunikation mellan professionella

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • identifiera och kritiskt analysera samspelet mellan människors behov och samhällets stöd
 • visa förmågan och färdigheter att identifiera, definiera, analysera och dokumentera brukares behov samt föreslå relevanta sociala åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv
 • på ett kritisk sätt kunna tillämpa förvärvade teoretiska kunskapen rörande samverkan och kommunikation under sin verksamhetsförlagda utbildning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • kritiskt reflektera över hur makt och maktutövning påverkar brukares situation och den egna möjligheten att erbjuda sociala insatser
 • kritiskt reflektera över den egna förmågan och den personliga utvecklingens betydelse i förhållande vad som krävs av kunskap och färdigheter i socialt arbete
 • kritiskt värdera hur gällande författningar och juridiska regelverk påverkar möjligheterna att genomföra praktiskt socialt arbete.

2.
Valbara kurser,  7,5 högskolepoäng

Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om begrepp och teorier rörande social utveckling och förändring samt socialt utvecklings- och förändringsarbete i samhället
 • redogöra för samhällsarbete och samhällsentreprenörskap i ett nationellt och internationellt jämförande perspektiv
 • redogöra och jämföra olika typer av dialogiska och innovativa metoder för social utveckling och förändring
 • visa kunskap om och förståelse för teorier, perspektiv, modeller samt tvärsektoriell samverkan för socialt utvecklings- och förändringsarbete
 • redogöra för aktionsforskning, utvärderingsforskning och praxiskunskap på området.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förmåga att analysera och redogöra för konkreta och nyskapande exempel på socialt utvecklings- och förändringsarbete i praxis
 • visa förmåga att tillämpa dialogiska och kreativa metoder i praktiken
 • visa förmåga att utföra en analyserande och kritiskt reflekterande fältuppgift inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förmåga att kritiskt granska skilda typer av socialt utvecklings och förändringsarbete i ett jämförande perspektiv
 • visa förmåga att reflektera över framtidsutmaningar och visa dialogiska och innovativa förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera över makt, Intressekonflikter samt etiska dilemman i konfliktlösning och samverkan för social utveckling och förändring.

Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa fördjupad kunskap om empowerment-orienterat socialt arbete
 • visa kunskap om historien bakom empowermentbegreppets utveckling
 • visa förståelse för vad empowerment-orienterat arbete kan betyda på individ, grupp och samhällsnivå
 • visa kunskaper om och förståelse för ett lösningsfokuserat arbete
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för verksamheter som tillämpar empoerment-orienterade metoder inom offentlig och frivilligsektor.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förmåga att genomföra samtal som bygger på en grundtanke om empowerment och lösnigsfokuserat arbete
 • visa förmåga att föra en teoretisk argumentation och utforma ett empowerment-orienterat projekt som skulle kunna genomföras inom socialt arbete
 • reflektera och problematisera över möjligheter och problem med empowerment-orienterat socialt arbete
 • analysera socialt arbete och dess tillämpning ur ett sociakonstruktivistiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förmåga att värdera ett empowerment-orienterat arbetssätt med individer, familjer och skilda samhällsgrupper i teori och praktik
 • inta ett eget förhållningssätt som har empowerment som grund och kunna tillämpa detta i socialt arbete.

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser varav en med två valbara kurser.

Delkurser

1.
Samverkan och kommunikation i socialt arbete,  22,5 högskolepoäng

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng

Detta moment behandlar kommunikation och makt inom en organisation, samt samverkan mellan olika organisationer. Kopplingen mellan teori och praktisk verksamhet som utgör grunden i professionellt socialt arbete behandlas, problematiseras och analyseras. Hinder och möjligheter kring samverkan och kommunikation analyseras och diskuteras i ett teoretiskt perspektiv.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng

Detta moment behandlar samverkan, kommunikation, professionellt förhållningssätt samt samspelet mellan människors behov och samhälleliga villkor.

2.
Valbara kurser,  7,5 högskolepoäng

Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan. I momentet fördjupas teorier, perspektiv och modeller för samverkan. Vidare behandlas samhällsarbete och samhällentreprenörskap i ett nationellt och internationellt jämförande perspektiv. Analyser av behovet av social utveckling och förändring av skilda typer av samhällstillstånd och processer samt innovativa arbetsmetoder för socialt utvecklings- och förändringsarbete ingår också. I delkursen behandlas även aktionsforskning, utvärdering och praxiskunskap. Makt, intressekonflikter och etiska dilemman inom
ämnesområdet diskuteras också. Ötöver detta görs även praktiska övningar för kreativ handling.

Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 högskolepoäng

I delkursen belyses empowermentorienterat socialt arbete med individer och grupper såsom barn, ungdomar, familjer, äldre, etniska grupper, personer med funktionshinder och personer med olika sociala hinder och behov. I delkursen belyses vidare hur olika verksamheter kan utforma sitt arbetssätt
utifrån ett empowermentorienterat synsätt. Såväl lösningsfokuserade som empowermentorienterade metoder behandlas i ljuset av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet inom området.

Examinationsformer

Delkurs 1. Samverkan och kommunikation i socialt arbete, 22,5 högskolepoäng

 • Moment 1. Campusförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, fem seminarier och en skriftlig salstentamen.
 • Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng examineras via genomförd och bedömd fältstudieperiod, två skriftliga fältuppgifter samt två fältseminarier.

Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 högskolepoäng examineras genom en skriftlig och muntlig fältuppgift, ett seminarium och en skriftlig hemtentamen.
 • Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 högskolepoäng examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter, tre seminarier och en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Delkurs 1. Samverkan och kommunikation i socialt arbete, 22,5 högskolepoäng

 • Moment 1, Campusförlagd utbildning om 7,5 högskolepoäng:
  - arbetsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
 • Moment 2, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng:
  - arbetsformer är fältstudier under handledning, fältseminarium samt fältuppgifter.

Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 högskolepoäng
  - arbetsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten.
 • Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 högskolepoäng
  - arbetsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

Delkurs 1. Samverkan och kommunikation i socialt arbete, 22,5 högskolepoäng

 • Moment 1, Campusförlagd utbildning, 7,5 hp. U - VG
 • Moment 2, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp. U - G


Delkurs 2. Valbara kurser, 7,5 högskolepoäng

 • Socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan, 7,5 hp. U - VG
 • Empowerment-orienterat socialt arbete med olika grupper, 7,5 hp. U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd från moment 1 på delkurs 1 samt väl godkänd på någon av de valbara kurserna i delkurs 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i socionomprogrammet.

Kursen ingick i huvudområdet socialt arbete på grundnivå till och med  2016-01-24.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och VFU-ansvarig eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Ändring av utbildningsområde till 50% SA och 50% VÅ från och med höstterminen 2013.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur