Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig metod, evidens och utvärdering i socialt arbete

Kurskod: SA2020
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Fastställd:
Fastställd 2014-12-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall ha fördjupat sina kunskaper om vetenskaplig metod, evidens och utvärdering i socialt arbete, samt ha utvecklat sådana färdigheter och förmågor som krävs för att självständigt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete.

Delkurser

1.
Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning,  7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • visa fördjupad kunskap om olika vetenskapsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ datainsamling, t.ex. intervjuteknik
 • visa fördjupad kunskap om kvalitativ dataanalys och tolkning
Färdigheter och förmåga

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
 • genomföra kvalitativ datainsamling
 • genomföra kvalitativ dataanalys och tolkning
 • planera en kvalitativ eller kvantitativ undersökning i socialt arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
 • reflektera över olika vetenskapsteoretiska ställningstaganden på ett fördjupat sätt
 • reflektera över kvalitativa datainsamlings- och analysmetoders styrkor och svagheter på ett fördjupat sätt.

2.
Evidens och utvärdering,  7,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • ha kunskap om och förståelse för olika perspektiv på evidensbaserat förhållningssätt i socialt arbete
 • ha kunskap om olika designer, modeller och metoder för utvärdering i socialt arbete.

Färdigheter och förmåga

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • kritiskt granska olika perspektiv på evidensbaserat förhållningssätt i socialt arbete
 • kritiskt granska hur olika designer, modeller och metoder tillämpas i vetenskapliga studier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • värdera hur olika designer, modeller och metoder tillämpas i vetenskapliga studier.

3.
Examensarbete för socionomexamen,  15 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • visa kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • uppvisa kunskaper som utgör innehåll i en tolkningsram (till exempel teori, teoretiska begrepp, lagtext, olika typer av utredande dokument eller tematisk positionering av litteratur eller kunskapsläget) med relevans för en forskningsfråga
 • visa fördjupad kunskap om ett vetenskapligt arbetes olika delar och struktur
 • visa fördjupad kunskap om vilka formella krav, språkliga och innehållsliga, som ställs på ett vetenskapligt arbete.

Färdigheter och förmåga

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsfråga med relevans för socialt arbete
 • argumentera för en forskningsfråga med utgångspunkt i kunskapsläget inom ett område
 • välja en relevant tolkningsram (t.ex. teori, teoretiska begrepp, lagtext, olika typer av utredande dokument, tematisk positionering av litteratur/kunskapsläget) för en forskningsfråga
 • välja och tillämpa en forskningsmetod anpassad för en specifik forskningsfråga
 • analysera resultat från ett vetenskapligt arbete på sådant sätt att tolkningsram (teori) och kunskapsläget (tidigare forskning) används för att tolka och analysera ett vetenskapligt arbetes studieobjekt (empiri) och att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens (röd tråd) mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall efter avslutad delkurs kunna:

 • visa förståelse för och omdöme hur rättsliga och forskningsetiska riktlinjer tillämpas i genomförande av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över relationen mellan ett vetenskapligt arbetes resultat och den metod som använts.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delkurser.

Delkurser

1.
Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas kvalitativa metoder för datainsamling, dataanalys och tolkning. Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Delkursen innehåller även vissa vetenskapsteorietiska moment.

2.
Evidens och utvärdering,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas evidensbegreppets användning i socialt arbete. Utöver detta behandlas olika utvärderingsdesigner, utvärderingsmodeller och metoder i utvärdering samt deras relevans för socialt arbete.

3.
Examensarbete för socionomexamen,  15 högskolepoäng

I delkursen ingår att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete) under handledning. Detta arbete innebär att formulera en forskningsfråga, välja en relevant tolkningsram, tillämpa en relevant forskningsmetod och tillämpa etiska riktlinjer samt analysera och presentera resultat från det vetenskapliga arbetet. I delkursen ingår även att kritiskt granska/opponera på ett vetenskapligt arbete som annan student genomfört.

Examinationsformer

Delkurs 1. Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning, 7,5 högskolepoäng, examineras genom obligatoriska seminarier samt en skriftlig individuell hemtentamen.

Delkurs 2. Evidens och utvärdering, 7,5 högskolepoäng, examineras genom obligatoriska seminarier samt genomförande och redovisning av en skriftlig uppgift.

Delkurs 3. Examensarbete för socionomexamen, 15 högskolepoäng, examineras i form av genomförande, försvarande samt opposition av ett vetenskapligt arbete.

Arbetsformer

Delkurs 1. Metod och analys III. Kvalitativ fördjupning, 7,5 högskolepoäng, arbetsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Delkurs 2. Evidens och utvärdering, 7,5 högskolepoäng, arbetsformer är föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Delkurs 3. Examensarbete för socionomexamen, 15 högskolepoäng, arbetsformer är självständigt genomförande av ett vetenskapligt arbete under handledning samt att genomföra en muntlig presentation av detta arbete vid offentlig konferens eller seminarium. Försvara det vetenskapliga arbetet samt att opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid seminarium ingår också.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Metod och analys III. Kvalitativ fördjuping, 7,5 hp, U - VG.
 • Evidens och utvärdering, 7,5 hp, U - VG.
 • Examensarbete, 15 hp, U - VG.

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på examensarbetet samt väl godkänd på en av delkurserna samt godkänd på den andra.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 160 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng inom socialt arbete och 60 högskolepoäng inom sociologi, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar SA2019.

Summary in English

The course aim is for students to have enhanced their knowledge of the scientific method, and of evidence and evaluation within social work; and have developed the skills and abilities required to independently carry out research.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VK6
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Minst 160 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng inom socialt arbete och 60 högskolepoäng inom sociologi, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se