Kursplan

Kursplan: Utredning och systematiska analys- och bedömningsinstrument i socialt arbete med barn och unga

Kurskod: SA3003
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp: Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om utredningsmetoder, systematiska analyser och bedömningsinstrument samt fördjupade färdigheter och förmågor i utredande samtal med barn och unga med beaktande av genus, etnicitet och funktionshinder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupade kunskaper om identifikation av risk och skyddsfaktorer bland barn och unga och deras familjer
  • visa fördjupade kunskaper om utredningsmetodik
  • visa fördjupade kunskaper om barnsamtal i utredningar
  • visa fördjupade kunskaper om värdet av barns delaktighet i utredningar.

Färdighet och förmåga

  • kritiskt granska barnavårdsutredningar genom att analysera, värdera och klargöra argumentationen i dem
  • identifiera risk- och skyddsfaktorer för barn och unga och deras familjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa prov på att kritiskt förhålla sig till utredningsmetoder och evidens.

Innehåll

I kursen behandlas sociala utredningar inom socialtjänsten med inriktning barn och unga. Inledningsvis repeteras viss juridik och formalia, vidare får studenten analysera utredningar utifrån argumentationsanalys för att förbättra förmågan att värdera och klargöra argument. Även etik i utredningar diskuteras och här ligger fokus på gränsdragningsproblematik. Kursen behandlar även på ett kritiskt sätt kunskapsläget vad gäller utredningsverktyg samt utredande samtal med barn. Barn- och brukarperspektiv samt intersektionalitet tas upp.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar enligt schema.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier. Minsta antalet deltagare vid seminarier är två studenter. Om det enbart är en student anmäld till ett seminarium kommer studenten få vänta till nästa månad för att genomföra seminariet. Om det även vid detta tillfälle är en student anmäld kommer en alternativ examinationsform att erbjudas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Utredning, analys och bedömningsinstrument, 6 hp. U - VG
  • Utredande samtal med barn, 1,5 hp. U - VG

För att erhålla betyget väl godkänt (VG) på hela kursen krävs VG på kursens båda moment.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Socionomexamen, Social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen bedrivs nätbaserad och kräver en välfungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator. Student är garanterad att den litteraturlista som gäller vid kursregistrering är giltig under ett år från registreringsdatum. Kursen motsvarar SA3001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur