Kursplan

Kursplan: Kandidatexamensarbete i Socialantropologi

Kurskod: SB2006
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Socialantropologi (SBA)
Ämnesgrupp: Socialantropologi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Socialantropologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-12.
Nedlagd: 2013-01-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • på ett vetenskapligt och självständigt sätt formulera ett undersökningsbart antropologiskt problem samt genomföra en undersökning utifrån detta
  • uppvisa självständig teoretisk och metodisk medvetenhet
  • presentera undersökningen i en uppsats enligt vedertagen vetenskaplig akribi
  • självständigt och kritiskt granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Kursen innebär författandet av en individuell uppsats som uppfyller grundläggande krav på vetenskaplighet och självständighet i behandling av materialet. Arbetet baseras på ett etnografiskt material (fältarbete, texter, etc.) eller bygger på litteraturstudier.

Examinationsformer

Examination sker genom försvarande av det egna vetenskapliga uppsatsarbetet och opponering på motsvarande uppsatsarbete författat av annan student vid ett ventileringsseminarium.

För att kunna examineras på kursen måste de två föregående kurserna på Grundnivå 2 i socialantropologi (dvs. ”Aktuell antropologisk teori” och ”Fördjupning inom socialantropologi”) vara helt avklarade.

Arbetsformer

I kursen genomför studenten ett eget vetenskapligt arbete med handledningsstöd. Viss handledning kan ske i grupp och viss handledning är individuell.

Rätten till handledning upphör vid terminsslut den termin som följer närmast efter att denna kurs är slut.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskapligt(a) ämne(n) varav minst 75 hp Socialantropologi, Kulturantropologi eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

I undervisning på campus deltar den studerande i föreläsningar, seminarier och lärarlösa gruppträffar. Observera att vissa föreläsningar kan komma att spelas in och göras tillgängliga på högskolans pedagogiska plattform Fronter, som utgör ett centralt redskap i undervisningen.

Nätbaserad undervisning innebär att föreläsningar, seminarier och lärarlösa gruppträffar genomförs i digital form via Internet i form av möten i högskolans e-mötesportal och via högskolans pedagogiska plattform Fronter. Inga närträffar vid Högskolan Dalarna äger rum, men de studerande förväntas upprätthålla kontinuerlig kontakt med lärare och studiekamrater på nätet. Seminariedeltagande på nätet kräver dator med Internetuppkoppling som möjliggör ljud- och bildöverföring. Övrig utrustning som krävs är headset samt webbkamera.

Varje kursdeltagare ska vara beredd att kunna legitimera sig genom att visa upp ID-handling.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur