Kursplan

Kursplan: EU som global aktör

Kurskod: SK1050
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Statsvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
2G1F
Fastställd:
Fastställd 2011-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2016-06-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-06-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förstå samt problematisera grunddragen i EU:s aktörskapacitet specifikt avseende EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt utvidgningsfrågor
  • förstå samt problematisera hur EU använder sig av soft power och normer såsom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten för att påverka externa stater till EU
  • förstå och problematisera aktörsbegreppet i relation till strukturbegreppet
  • förstå och problematisera hur EU interagerar med andra stora aktörer såsom USA, Ryssland och Kina samt hur EU samspelar med Europarådet, FN, NATO och OSSE i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Innehåll

I kursen diskuteras EU:s roll i den globala politiken där särskilt EU:s utrikes- och säkerhetspolitik belyses utifrån ett brett säkerhetsperspektiv. Grundläggande begrepp, drivkrafter och politiska ambitioner belyses och problematiseras. Särskilt viktigt är aktörsbegreppet och hur EU skall förstås i förhållande till detta begrepp. Dessutom problematiseras aktörsbegreppet i förhållande till strukturbegreppet. EU:s agerande på den globala arenan belyses också utifrån dess samspel med andra internationella organisationer samt hur EU interagerar med andra stora aktörer såsom USA, Ryssland och Kina.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, en skriftlig inlämningsuppgift och studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Hemtentamen och seminarier, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom statsvetenskap eller internationella relationer, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Antal provtillfällen begränsas till fem. Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur