Kursplan

Kursplan: Internationella relationer och globalisering

Kurskod: SK1057
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Internationella relationer1
Statsvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.
Reviderad:
Reviderad 2016-06-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-06-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande globaliseringsperspektiv och relatera dessa till internationella politiska problem
  • redogöra för och applicera grundläggande teoretiska skolbildningar på historiska såväl som på aktuella internationalpolitiska händelser
  • redogöra för och problematisera internationellt samarbete och konflikt utifrån ett struktur- och aktörsperspektiv.

Innehåll

Kursen introducerar de stora teoretiska skolbildningarna såsom realism, liberalism, marxism och socialkonstruktivism. De teoretiska perspektiven används för att analysera internationella händelser i fallstudier. Kursen behandlar strukturer och aktörer i internationell politik med speciellt fokus på stat och internationella organisationer. Vidare presenterar kursen grundläggande dimensioner av globalisering och de olika globaliseringsvågorna.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt


Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap I. Kursen motsvarar SK1024 och SK1048.

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

  • Demonstrate knowledge of and apply the major theoretical approaches on international political events, historical as well as current
  • Demonstrate knowledge of and problematise international cooperation and conflict from both structural and actors‘ perspectives
  • Demonstrate knowledge of diverse globalisation perspectives and how they relate to international political concerns.

The course is included in the Social science programme and the course package Political Science I. The course is equivalent to SK1024 and SK1048.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UMH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UMJ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UNK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se